Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/31/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: 60.480,00 złotych, w tym:
- dochody bieżące: 60.480,00 zł,
- wydatki bieżące: 60.480,00 zł;
2) zmniejszeniu planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: 50.236,00 zł;
3) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: 50.236,00 złotych, w tym:
- wydatki bieżące: 50.236,00 zł.
§ 2. 
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
1. Wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego w formie dotacji na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.
2. Zadanie otrzymuje brzmienie: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów
i w Gminie Lewin Brzeski.
§ 4. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, 
po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały 
Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 35.419.281,98 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 29.350.453,98 zł,
b) dochody majątkowe: 6.068.828,00 zł;
2) Przychody ogółem: 1.878.962,00 zł;
3) Wydatki ogółem: 34.087.049,98 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 26.163.484,98 zł,
b) wydatki majątkowe: 7.923.565,00 zł;
4) Rozchody ogółem: 3.211.194,00 zł.
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VI-31-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf