Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/25/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 12.609,00 zł;
2) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: 12.609,00 złotych, w tym:
- wydatki bieżące: 12.609,00 zł.
§ 2. 
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 35.359.076,98 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 29.290.248,98 zł,
b) dochody majątkowe: 6.068.828,00 zł;
2) Przychody ogółem: 1.878.962,00 zł;
3) Wydatki ogółem: 33.976.608,98 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 26.053.043,98 zł,
b) wydatki majątkowe: 7.923.565,00 zł;
4) Rozchody ogółem: 3.261.430,00 zł.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr V-25-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (961,95KB)