Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr V/24/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Popielów na 2019 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego w łącznej wysokości 100 000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych), na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - Etap II”.
§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1. oraz zasady rozliczenia środków określi umowa w sprawie wspólnego finansowania i realizacji zadania zawarta pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Popielów.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr V-24-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf (257,73KB)