Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

Uchwała Nr V/22/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 oraz art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 95, poz. 1847) w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów, w załącznikach od 1 do 12 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 ust. 1 skreśla się wyrazy „4 letniej kadencji” i zastępuje się wyrazami „5 letniej kadencji”.
2. §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy.”.
§ 2. 
W pozostałym zakresie załączniki do w/w uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr V-22-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf (236,90KB)