Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/202/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 z ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) oraz § 15  pkt 5 i 6 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz § 2  pkt 3 Uchwały XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Popielów:

1. Do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, w ramach jednej grupy wydatkowej wydatków bieżących o których mowa w art. 236 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2. O każdorazowych zmianach w planie finansowym, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Popielów zobowiązani są poinformować Wójta Gminy w ciągu 7 dni od dokonania zmiany.

§ 2

Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Popielów w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Uprawnienia określone w § 1 i § 2 zarządzenia przekazuje się kierownikom następujących jednostek organizacyjnych gminy:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w  Karłowicach im. Ks. Jana Dzierżona
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
  5. Publiczne Przedszkole w Popielowie
  6. Publiczne Przedszkole w Starych Siołkowicach
  7. Publiczne Przedszkole w Karłowicach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-202-2020 z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf