Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Popielów 23.12.2019r

BOS. 6220.8.2019.MM

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31 );

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.12.2019r na wniosek Pana Grzegorza Lewowskiego - Biuro Inżynierskie TRAKT, 58-410 Marciszów, Sędzisław 50 pełnomocnika Gminy Popielów ( 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 ), która działa podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora – Zarządu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą;

 „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowychw Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” - zadanie częściowe nr II.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie, na odcinku Popielów – Stare Kolnie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki), od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68 w Popielowie do początku zabudowań w Starych Kolniach – ul. Św. Jana Pawła II).”

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 ) § 3 ust 1 pkt 62.– „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1474). Zadanie realizowane ma być w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, pok. 12 ( parter ) w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Wójt Gminy Popielów
/-/ Sybilla Stelmach

Obwieszczenie do zamieszczania:

  1. tablica ogłoszeń UG Popielów
  2. strona internetowa Gminy Popielów, BIP Popielów

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf.pdf (87,59KB)