Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/201/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych w 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

2. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ,,Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok postanawiam przyznać  Caritas Diecezji Opolskiej  w formie dotacji kwotę 80.000 zł .

3. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ,,Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok postanawiam przyznać  Caritas Diecezji Opolskiej w formie dotacji kwotę 25.000 zł.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie.

§2

1. Środki na dotacje, o których mowa w §1, określone zostały w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Popielów na 2020 rok.

2. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/201/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZADANIE  I

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

                                         

Lp.

Nazwa oferenta

Wnioskowana kwota(zł)

Przyznana kwota (zł)

1.

Caritas Diecezji Opolskiej Opole

 

                   80.000

80.000

ZADANIE II

Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Lp.

Nazwa oferenta

Wnioskowana kwota(zł)

Przyznana kwota (zł)

1.

Caritas Diecezji Opolskiej Opole

 

 

                   25.000

25.000

Zgodnie z art. 15 ust  2 i w/w ustawy każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych zadań określą zawarte umowy.

2. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ww. ustawy zawiera organ administracji publicznej bez zbędnej zwłoki, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Przyznane środki mogą  być wykorzystane wyłącznie na realizację wydatków określonych w ofercie podmiotu, zgodnie z celami i przyjętym zakresem rzeczowym zadania.

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-201-2019 z dnia 31-12-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (683,61KB)