Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/200/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych w 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ,,Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok postanawiam przyznać  Gminnemu Związkowi „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie w  formie dotacji kwotę 190.000 zł .

3. Na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok postanawiam przyznać  Gminnemu Związkowi „Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie w  formie dotacji kwotę 35.000 zł oraz Klubowi Sportowemu Inter Siołkowice w formie dotacji kwotę 5.000 zł.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie.

§2

1. Środki na dotacje, o których mowa w §1, określone zostały w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Popielów na 2020 rok.

2. Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/200/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZADANIE  I

Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów

                                            

Lp.

Nazwa oferenta

Wnioskowana kwota(zł)

Przyznana kwota (zł)

1.

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie

 

                   190.000,00

190.000,00

ZADANIE II

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.

Lp.

Nazwa oferenta

Wnioskowana kwota(zł)

Przyznana kwota (zł)

1.

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe” w Popielowie

 

                   40.000,00

35.000,00

2.

Klub Sportowy Inter Siołkowice

26.616,60

5.000,00

Zgodnie z art. 15 ust  2 i w/w ustawy każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe zasady realizacji poszczególnych zadań określą zawarte umowy.

2. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ww. ustawy zawiera organ administracji publicznej bez zbędnej zwłoki, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

3. Przyznane środki mogą  być wykorzystane wyłącznie na realizację wydatków określonych w ofercie podmiotu, zgodnie z celami i przyjętym zakresem rzeczowym zadania.

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-200-2019 z dnia 31-12-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (742,02KB)