Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Popielów 12.12.2019r

BOS. 6220.7.2019.MM

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31 );

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.11.2019r na wniosek Pana Sebastiana Raudzis ( współwłaściciela SEWI - Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski Sp. J, 45-231 Opole, ul. Oleska 117 ) pełnomocnika Gminy Popielów ( 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 ), która działa podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora – Zarządu Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą;

 „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowychw Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” - zadanie częściowe nr III.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie – Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie – ul. Św. Jana Pawła II, do przystanku PKS w m. Stobrawa – ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów”.

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 ). W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie głównie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ok. 4,06 km z ewentualną przebudową (rozbudową) skrzyżowań. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie drogi o nawierzchni twardej na odcinku ok. 500 m (0,50 km), czyli poniżej 1 km.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 1474).

Zadanie realizowane ma być w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III, działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, pok. 12 ( parter ) w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

Wójt Gminy Popielów
/-/ Sybilla Stelmach

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (85,15KB)