Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/190/2019 Wójt Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 13 grudnia 2019 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 23 grudnia 2019 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pani Irena Michno, tel. 774275850, .

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
Zastępca Wójta
Artur Kansy-Budzicz

PDFZarządzenie Wójta gminy Nr 0050-190-2019 z dnia 13-12-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFformularz-do-konsultacji.pdf
DOCformularz-do-konsultacji.doc
PDFProjekt uchwały Nr XVI-108-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf