Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050/120/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384/5 km.2 obręb Kurznie

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384/5 km.2 obręb Kurznie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na cele rolne na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Kurznie - działka nr 384/5 km.2 obręb Kurznie o powierzchni 0,4100 ha, stanowiąca własność Gminy Popielów i wymienioną w wykazie stanowiącym załacznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Czynsz za dzierżawę działki nr 384/5 km.2 ustala się w wysokości 253,40 zł netto kwota zwolniona z podatku VAT = 253,40 zł brutto / rocznie.

2. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez konieczności sporządzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na piśmie (pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r., następne 1 lutego każdego następnego roku).

3. Dzierżawca ponadto ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg nakazów płatniczych.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_120_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 384_5 km2 obręb Kurznie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  10-12-2019 12:52
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  10-12-2019 13:02
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 71
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl