Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050/185/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok
z tego  wydatki bieżące      -33,00 zł,
            wydatki majątkowe  33,00 zł

§ 2

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§ 3

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem 37 028 148,19 zł w tym:
a) dochody bieżące: 32 684 922,82 zł,
b) dochody majątkowe: 4 343 225,37 zł;
2) Przychody ogółem: 1 303 798,49 zł;
3) Wydatki ogółem: 34 251 562,68 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 30 681 472,46 zł,
b) wydatki majątkowe: 3 570 090,22 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 080 384,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-185-2019 z dnia 02-12-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  10-12-2019 11:04
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  10-12-2019 11:28
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 161
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl