Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/187/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i 17, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych, z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu.

2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

§ 2

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych wymienionych w § 1 następuje w formie wspierania zadań.
2. Treść ogłoszeń o otwartych konkursach stanowią  załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Zał. Nr 1 do Zarządzenia 0050/ 187/2019
Wójta Gminy Popielów  z dnia 6 grudnia 2019r.

WÓJT GMINY POPIELÓW

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Popielów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 1. Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z obszaru wychowania i kultury fizycznej zgodnych z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 1. Rodzaje zadań
  1) Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
  2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
   
 2. Podmioty uprawnione

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizacje ww. zadań proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 230.000,00 zł w następującym podziale:

1) W zakresie rozwijania różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowania imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów: 190.000,00 zł.

2) W zakresie  upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu: 40.000,00 zł.

Kwoty mogą ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają  akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

W związku z możliwą zmianą wysokości ww. środków publicznych do momentu przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy Popielów informuje się, że ustalona w ogłoszeniu wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie określony w uchwale budżetowej na 2020 r.       

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Dotacje na realizacje zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.
 2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji ww. zadań, zasoby osobowe oraz zasoby  rzeczowe w postaci bazy materiałowo technicznej, lub dostęp do takiej bazy,  zapewniające wykonanie zdania. 
 3. Dotacje są przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w ogłoszonym konkursie.
 4. W przypadku wyboru ofert, kwota dofinansowania ze strony Gminy Popielów nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadań.
 5. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 10% wartości wnioskowanych środków. Jako środki własne rozumie się: finansowe środki własne, wkład pracy własnej, materiałów i sprzętu.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
 7. Z przyznanej dotacji mogą być pokrywane m.in. następujące wydatki i koszty: zakup sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego do uprawiania sportu, zakup strojów sportowych, opłaty sędziowskie, obsługa medyczna, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki na utrzymanie boiska, usługa transportowa zawodników na zawody, wydatki na wynajmowanie obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego, opłaty członkowskie, licencje (nie uwzględnia się opłat transferowych i wszelkich kar), wydatki z tytułu przygotowania i udziału zawodników, w tym zakup medali i pucharów.
 8. Koszty administracyjno-księgowe oraz diety i ryczałty członków Zarządu do wysokości 10% kwoty przyznanej dotacji, mogą wystąpić wyłącznie w  zadaniu nr 1.
  Koszty administracyjno-księgowe oraz diety i ryczałty nie dotyczą zadania nr 2.
 9. Ze środków przyznanych w ramach dotacji dopuszcza się finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, traktowanych jako wkład własny beneficjenta, z tym że projekt musi  być zgodny z zadaniem.
  Ze środków dotacji można zaplanować sfinansowanie kosztów związanych z zakupem inwestycyjnym służącym realizacji zadania publicznego.
 10. Dotacja będzie przyznawana w transzach, na zasadach oraz terminach ustalonych w umowie.
 11. Termin i warunki realizacji
 12. Zadanie realizowane będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
 13. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami. 
 14. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej umowie.
 15. Koszty realizacji zadania mogą być dokonywane przez oferenta dopiero po podpisaniu umowy.
 1.  Termin składania ofert. 
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy  w Popielowie  lub przesłać pocztą  (decyduje data wpływu) na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13,  46-090 Popielów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019r. , do godz. 12.00 z dopiskiem:
  1) „Konkurs ofert – Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Popielów”,
  2) „Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.”
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Formularze oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie bądź ze strony internetowej www.bip.popielow.pl
 4. Oferty złożone na innych drukach, po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek Wójt Gminy wzywa oferenta do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania e-maila lub informacji telefonicznej. Jeśli oferent nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek ww. terminie oferta zostaje odrzucona.
 6. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji z uprawnieniem do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji oraz opieczętowaną pieczęcią organizacji.
 7.  Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Gminy, tel.: 77-427-58-28.

VIII. Zasady przygotowania ofert.  

 1. Druk oferty należy wypełnić kompletnie, tzn. nie należy zostawić pola wyboru, należy stosować się do poleceń, „niepotrzebne skreślić”.
 2. Oferta musi zawierać prawidłową kalkulację kosztów.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany) lub wydruk aktualnego odpisu KRS, pobrany ze strony https://ms-gov.pl/ lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń w jego imieniu (np. wpis z ewidencji klubów sportowych, gdy zawiera ww. informację lub wypis z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wpis nie zawiera ww. informacji; wyciąg musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawny, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
  2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę  wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  3) Kserokopia statutu lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość realizacji zadania przez oferenta potwierdzona za zgodność z oryginałem.

IX.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Oceny zgłoszonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. W skład komisji wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Popielów oraz  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmiot wymienione w art. 3. ust. 3 biorące udział w konkursie.  
 2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1) zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
  2) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  3) możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
  4) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których ma nastąpić realizacja zadania,
  5) wysokość udziału finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
  6) poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,
  7) wysokość udziału wkładu rzeczowego i osobowego przeznaczonych na realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca własna członków,
  8) jakość i efektywność wcześniej realizowanych przez podmiot zadań oraz rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków na ten cel.

3.  Ocena ofert przez komisję konkursową nastąpi w terminie  nieprzekraczającym 20 dni po upływie terminu składania ofert. 

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji  podejmuje Wójt Gminy Popielów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty końcowej składania ofert. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona zgodnie z art. 13. ust 3 tj.  na stronie www.bip.popielow.pl, www.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie. 

     6. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie. 

X. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach 

Podaje się do wiadomości, że: 

 1. W roku 2018 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w  kwocie 190 000,00  zł na zadanie z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej – Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Popielów” i 40.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.
 2. W roku 2019 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w  kwocie 190 000,00  zł na zadanie z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej – Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Popielów” i 40.000,00 zł na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

XI Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub realizacje zadania w innej formie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Popielów a Oferentem.
 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać informację, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Popielów. Pod rygorem rozwiązania umowy wyłoniony podmiot ma obowiązek zamieszczać informacje o nazwie dotującego na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itd.).
 4. Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub częściowo, przedłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Sybilla Stelmach
Wójt Gminy Popielów

 

                                                                                                             Zał. Nr 2 do Zarządzenia 0050/ 187/2019
Wójta Gminy Popielów  z dnia 6 grudnia 2019r.

WÓJT GMINY POPIELÓW

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Popielów w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

 1. Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej zgodnych z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 1. Rodzaje zadań
 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów. Zakres zadania obejmuje w szczególności następujące obszary:
 • opieka domowa nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania;
 • prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
 • prowadzenie poradnictwa medycznego;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym.
 1. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zakres zadania obejmuje w szczególności następujące obszary:
 • rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego;
 • konsultacje i instruktaż dla osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 • integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze środowiskiem;
 • przywracanie zaradności życiowej, społecznej i zawodowej osobom niepełnosprawnym, rozwijanie umiejętności pełnienia utraconych ról w społeczeństwie i uczestniczenia w życiu publicznym.
 1. Podmioty uprawnione

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 1. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizacje ww. zadań proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 105.000,00 zł w następującym podziale:

 1. W zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów: 80.000,00 zł.
 2. W zakresie  rehabilitacji leczniczej dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych: 25.000,00 zł.

Kwoty mogą ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają  akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

W związku z możliwą zmianą wysokości ww. środków publicznych do momentu przyjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy Popielów informuje się, że ustalona w ogłoszeniu wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie określony w uchwale budżetowej na 2020 r.       

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Dotacje na realizacje zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze w przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.
 2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji ww. zadań, zasoby osobowe oraz zasoby  rzeczowe w postaci bazy materiałowo technicznej, lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zdania. 
 3. Dotacje są przeznaczone na realizacje zadań, o których mowa w ogłoszonym konkursie.
 4. W przypadku wyboru ofert, kwota dofinansowania ze strony Gminy Popielów nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadań.
 5. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 10% wartości wnioskowanych środków. Jako środki własne rozumie się: finansowe środki własne, wkład pracy własnej, materiałów i sprzętu.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
 7. Ze środków przyznanych w ramach dotacji dopuszcza się finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, traktowanych jako wkład własny beneficjenta, z tym że projekt musi  być zgodny z zadaniem.
 8. Dotacja będzie przyznawana w transzach, na zasadach oraz terminach ustalonych w umowie.
 1. Termin i warunki realizacji
 1. Zadanie realizowane będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodne z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami. 
 3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo w wiążącej umowie.
 4. Koszty realizacji zadania mogą być dokonywane przez oferenta dopiero po podpisaniu umowy.
 1.  Termin składania ofert. 
 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy  w Popielowie  lub przesłać pocztą  (decyduje data wpływu) na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13,  46-090 Popielów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019r. , do godz. 12.00 z dopiskiem:
  1) „Konkurs ofert - Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna - Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów”,
  2) „Konkursofert - Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna - Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.”
 2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Formularze oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie bądź ze strony internetowej www.bip.popielow.pl
 4. Oferty złożone na innych drukach, po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek Wójt Gminy wzywa oferenta do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania e-maila lub informacji telefonicznej. Jeśli oferent nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek ww. terminie oferta zostaje odrzucona.
 6. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji z uprawnieniem do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji oraz opieczętowaną pieczęcią organizacji.
 7.  Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Gminy, tel.: 77-427-58-28.

VIII. Zasady przygotowania ofert.  

 1. Druk oferty należy wypełnić kompletnie, tzn. nie należy zostawić pola wyboru, należy stosować się do poleceń, „niepotrzebne skreślić”.
 2. Oferta musi zawierać prawidłową kalkulację kosztów.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodne ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany) lub wydruk aktualnego odpisu KRS, pobrany ze strony https://ms-gov.pl/ lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń w jego imieniu (np. wypis z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wpis nie zawiera ww. informacji; wyciąg musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawny, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
  2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę  wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  3) Kserokopia statutu lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość realizacji zadania przez oferenta potwierdzona za zgodność z oryginałem.

IX.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Oceny zgłoszonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. W skład komisji wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Popielów oraz  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmiot wymienione w art. 3. ust. 3 biorące udział w konkursie.  
 2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1) zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
  2) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
  3) możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
  4) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których ma nastąpić realizacja zadania,
  5) wysokość udziału finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
  6) poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,
  7) wysokość udziału wkładu rzeczowego i osobowego przeznaczonych na realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca własna członków,
  8) jakość i efektywność wcześniej realizowanych przez podmiot zadań oraz rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków na ten cel.

3.  Ocena ofert przez komisję konkursową nastąpi w terminie  nieprzekraczającym 20 dni po upływie terminu składania ofert. 

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji  podejmuje Wójt Gminy Popielów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty końcowej składania ofert. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona zgodnie z art. 13. ust 3 tj.  na stronie www.bip.popielow.pl, www.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie. 

6. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie. 

X. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach 

Podaje się do wiadomości, że: 

 1. W roku 2018 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie 35 000,00  zł na zadanie z zakresu pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów i 15.000,00 zł na zadanie z zakresu rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  
 2. W roku 2019 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w  kwocie 50 000,00  zł na zadanie z zakresu pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów i 25.000,00 zł na zadanie z zakresu rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

XI Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub realizacje zadania w innej formie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Popielów a Oferentem.
 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać informację, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Popielów. Pod rygorem rozwiązania umowy wyłoniony podmiot ma obowiązek zamieszczać informacje o nazwie dotującego na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itd.).
 4. Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub częściowo, przedłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Sybilla Stelmach
Wójt Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-187-2019 z dnia 06-12-2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf (356,70KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-187-2019.pdf (1,91MB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-187-2019.pdf (1,83MB)
PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)
DOCXKlauzula informacyjna.docx (36,19KB)