Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Popielów 29.11.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
Telefon: (77) 427 58 22
Faks: (77) 427 58 38
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO


 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest: „Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag” z terenu Gminy Popielów. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:
 a) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych – 23,350 Mg
 b) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwieniu siatki i sznurka do owijania balotów – 5,890 Mg
 c) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwieniu opakowań po nawozach – 3,610 Mg
 c) zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwieniu opakowań typu Big Bag – 4,575 Mg

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 1. Zbiórka (bezpośrednio z nieruchomości wyszczególnionej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) oraz odpowiednie zapakowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag.
2. Ważenie zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń.
3. Załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
4. Transport, zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów.
5. Rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia,

UWAGA!

Podana ilość w/w wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski stanowiących jednocześnie inwentaryzację w/w wyrobów. Ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości zobowiązuje się do dokonania wizji w miejscach określonych załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie ryczałtowy wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
 2. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy na poszczególnych posesjach, jedynie zmiana może nastąpić w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 4. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z NFOŚiGW w Warszawie otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, z których zostaną odebrane odpady pochodzenia rolniczego.
 5. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie jedynie w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem oraz przedłoży zamawiającemu harmonogram pracy do 3 dni przed przystąpieniem do robót.

Termin odebrania w/w wyrobów powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2020 r.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

a) uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika z której odebrane są odpady

 2) adres odbioru odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

 3) datę odbioru

 4) wagę odbieranego odpadu, w rozbiciu na:

 - folie rolnicze;

 - siatki i sznurki do owijania balotów,

 - opakowania po nawozach,

 - opakowania typu Big Bag.

 5) podpis właściciela/ użytkownika

 7) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

 8) pieczęć firmową wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag na każdej posesji,

 b) do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 r. poz.819),

c) wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

 - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrano odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

 - wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

 - po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego z którego dokonano usunięcia odpadu, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze i siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

 - po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości , u których wykonywał prace.

6. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym.

8. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.

IV . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę umowy dotacji z NFOŚiGW w Warszawie,

Zakończenie – do 30.09.2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

VI. OCENA OFERT:

Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia obliczona przez Oferenta na podstawie cen wyrobów z poszczególnych nieruchomości.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk@popielow.pl, faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat) do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój nr 11 lub pod nr tel. (77) 427 58 53 – u pani Renaty Zborowskiej

VIII. INFORMACJA DOT. RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
 2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy - chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
 6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.


VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wykaz nieruchomości

2. Wzór formularza ofertowego