Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/122/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów zabudowanych szafami telekomunikacyjnymi i rozdzielczymi wraz z przyłączami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się i ogłasza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część działek:

1) 397/3 km. 1 obręb Lubienia - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
2) 348/13 km. 2 obręb Karłowice - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
3) 135 km. 1 obręb Kurznie - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
4) 90 km. 3 obręb Kuźnica Katowska - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
5) 193 km. 1 obręb Rybna - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
6) 140 km. 1 obręb Stobrawa - powierzchnia do dzierżawy 0,0003 ha
z przeznaczeniem na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej na cele komercyjne, wymienione w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Czynsz dzierżawny za każdą część z wymienionych nieruchomości w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustala się w wysokości 25,12 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatek VAT w kwocie 5,78 zł co daje 30,90 zł brutto/miesięcznie, łączny czynsz wynosi 185,40 zł brutto/miesięcznie za wszystkie części działek wymienione w § 1.

2. Czynsz o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS a zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r., następne 1 lutego każdego następnego roku.

3. Dzierżawca oprócz czynszu ponosić będzie opłaty związane z eksploatacją lokali w tym opłaty za dostarczanie prądu, wody, odbiór ścieków i śmieci oraz za utrzymanie czystości w lokalu i wokół budynku) oraz koszt podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_122_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf (519,60KB)