Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Pana Andrzeja Bochniarza nauczyciela dyplomowanego Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, do zastępowania dyrektora tej szkoły podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.

§ 2

Zastępstwo, o którym mowa w § 1 ustanawiam w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 0050/496/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 05.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2019 z dnia 27-08-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf