Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/180/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4, § 16 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 11.09.2024 r. boks garażowy na parterze budynku przy ulicy Michała 55a w Starych Siołkowicach o powierzchni 47,12 m², z przeznaczeniem na realizacje zadań będących celami statutowymi OSP Stare Siołkowice. Nieruchomość – boks został opisany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o których mowa w §1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy  w Popielowie.

§ 3

Koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia będzie ponosił użyczający.

§ 4

Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/180/2019  
Wójta Gminy Popielów z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.

WYKAZ
Nieruchomości–boksu garażowego  przeznaczonego do użyczenia położonego w budynku w Starych Siołkowicach przy ulicy Michała 55

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów

Oznaczenie w/g księgi wieczystej

Opis Nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem lub dzierżawę lub użyczenia

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości na której znajduje się budynek z boksem garażowym-  działka nr 285/3 km.6 obręb Stare Siołkowice  pow.0,0621 ha; użytek gr. Bi  0,0621ha, na działce posadowione są  budynki o numerach ewidencyjnych: 179 o pow. zabud. 112m² i 178 o pow.zabud.119 m²

 

Nieruchomość– posiada urządzoną księgę wieczystą, KW OP1B/00038043/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

Boks garażowy jest przedmiotem użyczenia do 11.12.2019r.

 

Boks garażowy o pow. użytkowej 47,12m² położony na parterze budynku nr 55a w Starych Siołkowicach przy ulicy Michała, w dobrym stanie technicznym., Wyposażony jest w bramę garażową i trzy okna, oświetlenie, oraz instalacje elektryczną i wod-kan.i nie stanowi samodzielnej całości techniczno –usługowej.

Przeznaczenie – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice budynek w Którym znajduje się boks garażowy położony na terenie zieleni urządzonej -  oznaczony symbolem ZS. Boks garażowy przeznaczony na prowadzenie zadań statutowych OSP Stare Siołkowice.

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Boks Garażowy przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony do 11.09.2024r. użyczający będzie ponosił koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia.

 

 

Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 21.11.2019 r. do 11.12.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2019 z dnia 21-11-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia boksu garażowego w budynku stanowiącym własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf (773,32KB)