Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/173/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 0050/173/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2.

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 15 listopada 2019 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 26 listopada 2019 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pan Irena Michno, tel. 774275850, .

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (995,58KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf (416,47KB)
PDFProjekt uchwały Nr XV-92-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (549,90KB)
PDFFormularz konsultacji - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za odpady.pdf (221,52KB)
DOCFormularz konsultacji - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za odpady.doc (36,50KB)