Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/167/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIII/299/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23  września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Popielów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową n a terenie Gminy Popielów.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

§ 2

Określa się:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji od                13 listopada 2019 r.

2. Termin zakończenia konsultacji do                27 listopada 2019 r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz Urzędu Gminy w Popielowie www.popielow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 4

Uwagi i opinie należy składać w terminie określonym w § 2 pisemnie w Kancelarii Wójta Gminy bądź na adres poczty elektronicznej . W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski. Osobą do kontaktu jest Pani Monika Kopka-Jędrychowska sekretarz Gminy Popielów.

§ 5

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz na stronie internetowej www.popielow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 6

Konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-167-2019 z dnia 13.11.2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf