Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/166/2019 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 07 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) art.13 ust. 1, art. 25 ust. 1,  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z poźn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się i ogłasza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się w komunalnym budynku użytkowym Gminy Popielów, lokal użytkowy na parterze o łącznej powierzchni 77,5 m² ( 2 gabinety, poczekalnia i udział w pomieszczeniach wspólnych) położony w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Klapacz 28 w Ośrodku Zdrowia w Starych Siołkowicach z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Popielów – gabinet lekarski, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa  w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Ustala się czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy o którym mowa w §1 w wysokości 302,19 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 69,50 zł co daje 371,69 zł brutto.
2. Czynsz o którym mowa w §3 ust.1 waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS a zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r. następne 1 lutego każdego następnego roku.
3. Dzierżawca oprócz czynszu ponosić będzie opłaty związane z eksploatacją lokalu w tym opłaty za dostarczanie prądu, wody, odbiór ścieków i śmieci, ogrzewanie wraz z paleniem , telefon, sprzątanie oraz za utrzymanie czystości w lokalu i wokół budynku ) oraz koszt podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki najmu określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/166/2019
Wójta Gminy Popielów z dnia 07 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

 

W y k a z

Nieruchomości–lokalu użytkowego przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz 28

 

1. Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy Klapacz 28 miejscowości Stare Siołkowice, oznaczenie geodezyjne nieruchomości działka nr 286 km 2 obręb Stare Siołkowice  o pow.0,0355 ha, zabudowana budynkami o nr ewidencyjny 1026 handlowo usługowy o pow. zabud. 97,00 m ², nr ewidencyjny 1027 inny budynek niemieszkalny o pow. zabud. 54,00 m ², nr ewidencyjny 1029 inny budynek niemieszkalny o pow. zabud. 14,00 m ², nieruchomość zapisana w KW 21035.
2. Powierzchnia użytkowa lokalu  77,5 m ² (łącznie z udziałem w częściach wspólnych).
3.Lokal użytkowy, położony w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Klapacz 28, w budynku w Ośrodka Zdrowia, lokal na parterze składający się z 3 odrębnych pomieszczeń (2 gabinety lekarskie i poczekalnia z rejestracją ), oraz z 6 pomieszczeń wspólnych dla przechodni lekarskiej i stomatologicznej: zaplecze socjalne, 2 pomieszczeń gospodarczych, toalety dla pacjentów i korytarza). Wyposażony w odrębną instalacje elektryczna i wspólne sieci wod-kan i c.o. Lokal nie stanowi samodzielnej całości techniczno–usługowej. Lokal jest przedmiotem dzierżawy do 30.11.2019 r.
4.Przeznaczenie – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice ”tereny zabudowy mieszanej -mieszkaniowo usługowej –oznaczone symbolem MU2”
5.Lokal przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat (na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców gminy Popielów – gabinet lekarski ) tryb bezprzetargowy.
6.Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego, opłaty związane z eksploatacją lokalu w tym opłaty za dostarczanie prądu, wody, odbiór ścieków i śmieci, ogrzewanie wraz z paleniem, telefon, sprzątanie oraz za utrzymanie czystości w lokalu i wokół budynku ).
7.Czynsz dzierżawny wynosi 302,19 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 69,50 zł co daje 371.69 zł brutto/miesięcznie, czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat eksploatacyjnych (prąd, woda, kanalizacja, telefon, ogrzewanie, sprzątanie, palenie i wywóz nieczystości stałych), czynsz waloryzowany będzie każdego 1 lutego każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS, bez konieczności sporządzania aneksu jedynie za powiadomieniem, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r.
8.Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 15-go każdego miesiąca z góry, na podstawie otrzymanej faktury.
9. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy.
10.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 8.11.2019 r. do 28.11.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T.Hyszczyn

/-/ Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-166-2019 z dnia 07-11-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości–lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,04MB)