Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/165/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 05 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny

Na podstawie art. 30 ust.1 , ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), oraz art.15 ust.1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 67 ust. 1 i ust 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), oraz § 6 i § 7 ust. 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany, zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej (zamiana) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Popielów, położonej w miejscowości Stare Siołkowice, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha i 1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha, obręb Stare Siołkowice, zapisanych w Kw Nr OP1B/00021035/9.

na

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w miejscowości Stare Siołkowice, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1932/3 km.3 o pow. 0,0182 ha, 1932/4 km.3 o pow. 0,0291 ha, 1932/7 km.3 o pow. 0,0250 ha, 1932/8 km.3 o pow. 0,0461 ha, 1932/9 km.3 o pow. 0,0388 ha, i 1932/10 km.3 o pow.0,0064 ha obręb Stare Siołkowice, zapisane w Kw Nr OP1B/00017883/7 za dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zamiana działek dokonywana jest w celu doprowadzenia do utworzenia pełnowymiarowych działek budowlanych z dostępem do drogi publicznej ulicy Kowalskiej w Starych Siołkowicach.

§ 2

1.Cenę za działki nr 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha i 1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha obręb Stare Siołkowice ustala się w kwocie 68 807,00 zł netto, powiększona o 23% podatku VAT w kwocie 15 825,61 zł co daje 84 632,61 zł brutto.

2.Koszty koszty dokumentacji niezbędnej do zamiany oraz koszty podpisania aktu notarialnego i opłat wieczysto księgowych poniosą strony zamiany po połowie.

 

§ 3

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4

Warunki szczegółowe zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany składającej się z działek nr: 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha i 1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha obręb Stare Siołkowice, określi protokół uzgodnień pomiędzy stronami zamiany.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/165/2019
Wójta Gminy Popielów z dnia 05 listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

W y k a z

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Popielów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, w miejscowości Stare Siołkowice, składającej się z działek nr 1930/5 km.3 i 1930/6 km.3 obręb Stare Siołkowice.

1. Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Opolu numerami ewidencyjnym 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha i 1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha, obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00021035/9 prowadzoną przez V Wydział Sądu Rejowego w Brzegu bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań .

2. Powierzchnia działek według ewidencji gruntów 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha użytek gruntowy RVI,1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha użytek gruntowy RVI, obręb Stare Siołkowice, jedn. rejestrowa G.973.

3. Nieruchomość gruntowa -działki niezabudowane, teren płaski porośnięty trawą i krzewami, działki w kształcie prostokątów, aktualnie nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Kowalskiej w Starych Siołkowicach. Sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczone do zbycia w drodze zamiany w celu doprowadzenia do utworzenia pełnowymiarowych działek budowlanych z dostępem do drogi publicznej ulicy Kowalskiej w Starych Siołkowicach.

 4. Przeznaczenie – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice teren na którym położone są działki oznaczone są symbolem MNP co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym (zamiana) .

6. Cenę za działki nr 1930/5 km.3 o pow.0,0672 ha i 1930/6 km.3 o pow.0,0783 ha obręb Stare Siołkowice ustala się w kwocie 68 807,00 zł netto, powiększona o 23% podatku VAT w kwocie 15 825,61 zł co daje 84 632,61 zł brutto.

7. Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie na okres 21 dni. Wywieszono 6.11.2019 r. - do 26.11.2019 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. Dz.U.poz.2204 z późn. zm./ proszone są o złożenie wniosku o nabycie w Urzędzie Gminy w Popielowie do dnia 18.12.2019 r. 

Przygotował : T.Hyszczyn                                                                           /-/ Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-165-2019 z dnia 05-11-2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej działek nr 1930-5 km.3 i 1930-6 km.3 obręb Stare Siołkowice oraz ogłoszenia wykazów i ustalenia ceny.pdf (1,06MB)