Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Popielów o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ),

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Elektrownia Słoneczna Stare Siołkowice” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1156 km 7 obręb Stare Siołkowice.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18) § 3 ust 1 pkt 52 lit. b );

 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a)0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b)1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”

W ramach tego postępowania administracyjnego ustalono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że:

- dokumentacja i materiał dowodowy zebrany do wydania decyzji ( w tym stanowiska RDOŚ Opole, Opolskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie ) dla tego przedsięwzięcia jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, (pok. nr 12 – parter , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy),

- w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją i materiałami zebranymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, w tym z treścią Karty Informacyjnej przedsięwzięcia oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami, opiniami uzyskanymi w całym toku postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Popielów – Sybilla Stelmach

PDFZawiadomienie Wójta Gminy w Popielowie BOS. 6220.2.2019.MM.pdf (71,13KB)