Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/156/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości–działek stanowiących własność Gminy Popielów ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust 1, art. 25, art. 35, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm) oraz § 5 ust. 4, § 16 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn.zm) zarządza się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 13.08.2022 r.nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem oraz boiskiem do gry w piłkę nożną i boiskiem treningowym wraz z infrastrukturą techniczną składającą się z działek :186/1 km.1 o powierzchni 0,2641 ha, 186/2 km.1 o powierzchni 0,2871, 186/3 km.1 o powierzchni 0,4966 ha, 188 km.1 o powierzchni 0,6014 ha obręb Rybna, z przeznaczeniem na realizacje zadań będących celami statutowymi klubu sportowego –„LKS Rybna” w tym prowadzenie zawodów sportowych piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych oraz zajęć treningowych drużyn piłkarskich i innych sekcji sportowych „LKS Rybna”. Nieruchomość została opisana w wykazach stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykazy o których mowa w §1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy  w Popielowie.

§ 3

Biorący do używania będzie ponosił koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia i utrzymywał boisko wraz z całą infrastrukturą w dobrym stanie technicznym oraz ponosił będzie opłaty za prąd, wodę i kanalizację, odbiór śmieci oraz utrzymanie czystości w budynku szatni, na boisku i wokół niego oraz podatek od nieruchomości przez cały czas trwania umowy użyczenia.

§ 4

Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-156-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia.pdf