Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 222, art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę z tego:

dochody bieżące 114 976,00 zł,

wydatki bieżące 114 976,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę z tego:

dochody majątkowe - 13 223,07 zł,

wydatki bieżące 13 223,06 zł,

wydatki majątkowe - 26 446,13 zł.

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok z tego:

wydatki bieżące - 1 200,00 zł,

wydatki majątkowe 1 200,00 zł.

§ 2

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 36 591 432,74 zł w tym:

a) dochody bieżące: 30 048 939,82 zł,

b) dochody majątkowe: 6 542 492,92 zł;

2) Przychody ogółem: 1 618 123,00 zł;

3) Wydatki ogółem: 34 164 171,74 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 27 254 092,50 zł,

b) wydatki majątkowe: 6 910 079,24 zł;

4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-139-2019 z dnia 6-09-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf