Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/142/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Popielów

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy
w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 18 września 2019 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 25 września 2019 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pani Irena Michno, tel. 774275850, .

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane
na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się
za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Wójta
Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-142-2019 z dnia 18-09-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków..pdf (580,06KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIII-78-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.pdf (2,76MB)
DOCFormularz konsultacji - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc (37,00KB)