Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/150/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej- działki nr 1139km.7 obręb Stare Siołkowice

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej- działki nr 1139km.7 obręb Stare Siołkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust 1, art. 25, art. 35, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm)  oraz § 5 ust. 3,  § 15 ust. 3, ust. 4 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn.zm) oraz Uchwały Nr X/60/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej SB 5890 Popielów przeznaczonej do wykorzystania na cele związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na okres oznaczony 10 lat, zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 10 lat część działki nr 1139 km.7 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,0180ha  zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej telefonii komórkowej (budynek i budowle stanowią własność operatora stacji SB 5890 Popielów), przeznaczonej do wykorzystania na cele związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej. Część nieruchomości opisana została w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy  w Popielowie . 

§ 3

1.Czynsz za dzierżawę części działki nieruchomości tj 180,0m² określonej w § 1 ustala się w wysokości 1143,02  zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatek VAT w kwocie 262,89 zł co daje 1405,91 zł brutto/miesięcznie,

2.Czynsz będzie waloryzowany corocznie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez konieczności sporządzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na piśmie (pierwsza waloryzacja nastąpi 01.02.200 r. następne 1 lutego każdego następnego roku).

3.Dzierżawca ponadto ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg deklaracji podatkowej .

§4

Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZałącznik Zarządzenia NR 0050_150_2015 Wóta Gminy Popielów - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (202,20KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2019 z dnia 10-10-2019 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - działki 1139 km.7 obręb Stare Siołkowice.pdf (1 001,23KB)