Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 listopada 2018 roku
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-3-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-4-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-5-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-6-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-7-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf
PDFPropozycje stawek podatków na rok 2019.pdf
PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2018.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku

PDFProjekt uchwały Nr III-8-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-9-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV-289-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-11-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-12-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-13-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produk.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-14-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-15-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-16-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-17-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-18-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-20-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23-05-2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-23-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publ.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-26-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 lutego 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-27-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-28-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-29-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-30-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-31-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 marca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-33-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierz.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-34-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-35-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf
PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-37-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-38-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-39-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-40-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-41-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-42-2019 z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-43-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-44-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-45-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-46-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 maja 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-47-2019 z dnia 30-05.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-48-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-49-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-50-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr X-51-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-52-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr X-54-2019 - Bilans skonsolidowany.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-61-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 17 lipca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XI-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-64-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-65-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-66-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XII-67-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat w czasie przekraczającym.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-68-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-69-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpianie do realizacji mikroprojektu partnerskiego Společná historie = společná budoucnost.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-70-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu Kultura ponad granicami.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości - szkoły w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-73-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-159-2012 z dnia 28-11-2012 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek nauczycielom dodatków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-75-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów wobec których nie ma obowiązku bezpłatnego transportu.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 26 września 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIII-76-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-77-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-78-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-79-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-80-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-81-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-82-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-83-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 października 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIV-84-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XIV-84-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-85-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII-81-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-86-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-87-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-88-2019 z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów.pdf

Propozycje stawek podatkowych na rok 2020

PDFStawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFStawka podatku rolnego na 2020 rok.pdf
PDFStawka podatku leśnego na 2020 rok.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 listopada 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XV-89-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-91-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-92-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-93-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczaln.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-95-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-96-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XV-96-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-98-2019 Rady Gminy Popieów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XV-99-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług opiekuńczych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-100-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-101-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-102-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-103-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XVI-104-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-104-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-105-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-105-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-106-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-106-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-107-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-107-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie budżetu Gminy Popielów na 2020 rok - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-108-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-109-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-110-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-111-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020 - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki w żłobku - autoporawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-115-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-116-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-117-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-118-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-119-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-120-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-121-2019 z dnia 30-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.pdf


Projekty uchwał na obrady nadzwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XVII-122-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII-123-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 stycznia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-124-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-127-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XVI-111-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-130-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu pn. Kuchnia ponad granicami.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 20 lutego 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIX-131-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-132-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap III.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-138-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175-2 km. 1.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-139-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX-140-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.pdf
 


Projekty uchwał na obrady nadzwyczajnej sesji w dniu 6 marca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XX_141_2020 Rady Gminy Popielów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XX-141-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 24 kwietnia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-143-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-144-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 202 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-87-2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-145-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-146-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 jwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów - oczyszczalnie przydomowe.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-147-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-148-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-149-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-150-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-151-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI-152-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 10 czerwca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXII-153-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-155-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-156-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-157-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220-1 km. 1 obręb Stobrawa.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-158-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-160-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-110-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-161-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-162-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-163-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-164-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-165-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2020-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-166-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-166-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-167-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-168-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-169-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-169-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka 2: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-171-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania publicznego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-172-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-173-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 7 sierpnia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXIV-174-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-174-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-175-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-177-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-178-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-179-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-179-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych - II edycja.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych - II ed. auopopr.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 28 sierpnia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXV-181-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-83-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-182-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-183-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-184-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf
 


Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 14 września 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-185-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-186-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-187-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-188-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 29 października 2020 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf
Projekt wycofany z porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
Projekt dodany do porządku obrad: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf

Propozycje stawek podatkowych na 2021 rok

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf

PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf

Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-189-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków - dostępny.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace - dostępny.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-191-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem - dos.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXVII-191-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - dostępny.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.pdf
Autopoprawka do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2 do projektu:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-192-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf
PDFZał. 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.pdf
PDFZał. 2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf
PDFZał. 3. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK - autopoprawka.pdf

Projekt wycofany z porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości - dostępny.pdf

Projekt dodany do porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-193-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - dostępny.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXVII-193-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - dostępny.pdf
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-194-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - dostęp.pdf
Autopoprawka do projektu: PDFProjekt uchwały Nr XXVII-195-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę - autopoprawka.pdf

PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf
PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 30 listopada 2020 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-198-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-198-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-199-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-200-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-201-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką nr 269-55 km.2 obręb Karłowice, przy ulicy Słonecznej 10 w Karłowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-202-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

Projekt dodany do porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-204-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych osób starszych lubi osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu

Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII-196-2020 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-197-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-198-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-198-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf
Autopoprawka nr 2: PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-198-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-199-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-200-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-201-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką nr 269/55 km. 2 obręb Karłowice, przy ulicy Słonecznej 10 w Karłowicach

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-202-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.pdf

Projekt dodany do porządku obrad:
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-204-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych osób starszych lubi osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu


Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 18 grudnia 2020 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-205-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r..pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-210-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-211-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy - projekt Nie-Sami-Dzielni.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-212-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-213-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-213-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok - autopoprawka.pdf

Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-205-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-190-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-210-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-211-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-212-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIX-213-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIX-213-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok - autopoprawka.pdf


Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2021 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXX-214-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX-211-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
PDFProjekt uchwały Nr XXX-215-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII-204-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
PDFProjekt uchwały Nr XXX-216-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
PDFProjekt uchwały Nr XXX-217-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie
PDFProjekt uchwały Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352-3000 w nieruchomości składającej się z działek nr: 32/3 km.1, 345 km.2, 368/1 km.1, 368/2 km.2, 511/2 km.3 obręb Kurznie
PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf

Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXX-214-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX-211-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
PDFProjekt uchwały Nr XXX-215-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII-204-2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
PDFProjekt uchwały Nr XXX-216-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w ramach projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
PDFProjekt uchwały Nr XXX-217-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie
PDFProjekt uchwały Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-219-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Popielów wynoszących 352-3000 w nieruchomości składającej się z działek nr: 32/3 km.1, 345 km.2, 368/1 km.1, 368/2 km.2, 511/2 km.3 obręb Kurznie
PDFProjekt uchwały Nr XXX-220-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf