Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA ŚRODOWISKA

 Ogłoszenie  o konsultacjach społecznych  do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”. 

JPEGOgłoszenie o konsultacjach.jpg (72,80KB)
PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Popielow.pdf (2,31MB)
DOCOgloszenie_udzial_spoleczenstwa_Popielow.doc (64,50KB)
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf (1,22MB)
JPEGPismo PWIS.jpg (35,28KB)
JPEGPismo RDOŚ.jpg (39,64KB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.doc (32,00KB)

 


PDFMateriał pomocniczy dla organów właściwych do przeprowadzenia - STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf (443,06KB)

PDFMateriał pomocniczy dla organów właściwych do przeprowadzenia-OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.pdf (448,18KB)


PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf (323,65KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.pdf (2,52MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf (1,54MB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r..doc (32,50KB)DOCXUchwała Rady Gminy Nr XX-136-2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pop..docx (14,60KB)

DOCzał do uchwały Nr XX-136-2012.doc (4,83MB)

 

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o przeprowadzaniu startegicznej oceny oddziaływania na środowisko.doc (28,50KB)

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf (2,09MB)

DOCRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2009-2010.doc (531,00KB)

DOCSprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymic.doc (105,50KB)

 

 

DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...doc (28,50KB)
Popielów dn. 22.11.2005 r.
ITR – 7331-1/07/05Na podstawie art. 53 w związku z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami)

Wójt Gminy Popielów zawiadamia,

że w dniu 16. listopada 2005 r do Urzędu Gminy Popielów wpłynął wniosek Pani Adriany Puławskiej z firmy INFRA – TEL sp. Z o.o ,
44-203 Rybnik ul. Żorska 14 , działającej z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. Z o.o ERA GSM , 02-222 Warszawa , Al. Jerozolimskie 181, o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej nr BTS 53 227 zlokalizowanej w m. Stobrawa przy ul. Odrzańskiej , na działce nr 271/6”.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Gminy Popielów ul. Opolska 13 (pokój 11), można składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

Zawiadomienie Wójta o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Małej Elektrowni Wodnej ZAWADA II etap."
DOCMEW Zawada - do internetu BIP.doc (27,00KB)


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Remont rzeki Stobrawy DOCWZIR internet strona ochr.środowiska.doc (24,50KB)

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgoddy na realizację przedsięwzięcia treść DOCobwieszczenie - interenet.doc (21,50KB)


ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Popielów zawiadamia, że:

1. Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) oraz art.14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) Gmina Popielów przystąpiła do sporządzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami.
Przedmiotem Programu Ochrony Środowiska jest realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy Popielów, na podstawie aktualnego stanu środowiska, z określeniem w szczególności:
- celów ekologicznych,
- priorytetów ekologicznych,
- rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,
- środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno – ekonomicznych i środków finansowych.
2. Wszystkie jednostki organizacyjne samorządu, instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe, i wszyscy zainteresowani, proszeni są o jak najszerszą współpracę, zarówno na etapie zbierania informacji, jak i opracowywania wniosków. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu na piśmie lub w formie elektronicznej – na adres ug@popielow.pl, jak również w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.


Wójt Gminy
Dionizy Duszyński


Popielów, 8 kwietnia 2004 r.
Popielów 18.08.2004r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Popielów


o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW


Na podstawie art. 11 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Popielowie uchwały Nr XVI/131/2004 z dnia 3 czerwca 2004r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy POPIELÓW, obejmującej w szczególności:
§ doprowadzenie ustaleń studium do zgodności z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dnia 26 maja 2004r., poz. 1233),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów ustawy:
- z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 627),
- z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004r. Nr 92, poz. 880),
- z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2001r. Nr 115, poz. 1229),
- z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
§ dostosowanie ustaleń studium do wymogów zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt: Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 późn. zm.), w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
§ uwzględnienie ustaleń projektu planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
§ uwzględnienie rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę przeznaczenia i zagospodarowania złożonych do projektów miejscowych planów , będących w trakcie opracowania, w tym szczególnie lokalizację terenów przemysłowych na terenie wsi Stare Siołkowice i Karłowice.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, 46-090 Popielów ul. Opolska 13, w terminie do dnia
11.09.2004r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
....................................