Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób dostępu do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Wyjątek stanowią informacje niejawne .
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

-uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
-wglądu do dokumentów urzedowych,
-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie .
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
-ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej ,
-udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publicza, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej
DOCFormularz OR 4_1 doc.doc (39,00KB)
PDFFormularz OR 4_1 pdf.pdf (71,30KB)

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie , w formie ustnej lub pisemnej , osoba występująca o informację nie musi składć wniosku pisemnego


Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej /Dz.U.Nr 112,poz.1198/ prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy .
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne , mające związek z pełnieniem tych funkcji , w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji , oraz przypadku , gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa .

Art.22 w/w ustawy mówi ,że podmiotowi ,któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż panstwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna , przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.


- TXTustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.txt (19,43KB)
- TXTustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych.txt (147,23KB)
- TXTustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.txt (41,76KB)


W Urzędzie Gminy prowadzone są n/w rejestry kancelaryjne, wykazy i ewidencje :

1.Rejestr uchwał rady gminy i zarządzeń wójta
2.Rejestr skarg i wniosków,
3.Rejestr aktów wewnętrznych urzędu,
4.Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
5.Rejestr zawartych porozumień z organami samorządu terytorialnego , wojewodą i innymi podmiotami
6.Rejestr interpelacji i wnioski radnych


-dostępne do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy

7.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

-dostępny do wglądu na stanowisku Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

8.Ewidencja Przedsiębiorców Gminy Popielów
EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ10.Wykaz podatników będących przedsiębiorcami ,którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego ,którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł

-dostępny do wglądu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy  i na tablicach ogłoszeń