Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udział Gminy Popielów w Stowarzyszeniach i Związkach Komunalnych

GMINA POPIELÓW JEST CZŁONKIEM NIŻEJ WYMIENIONYCH STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH

Gmina Popielów przystąpiła do następujących związków i stowarzyszeń:

Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”
Pokój  ul. Sienkiewicza
8,
46-034 Pokój (budynek Urzędu Gminy)
www.stobrawskiszlak.pl

Data przystąpienia: 2008
Uchwała Rady Gminy VIII/39/2015 z dnia 29.05.2015 r.-potwierdzająca członkostwo w nowym okresie programowania

Działania LGD Stobrawski Zielony Szlak koncentrują się na

 • ochronie  i wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki,
 • rozwoju  drobnej przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy,
 • poprawie  jakości życia mieszkańców na terenie gmin będących członkami LGD


Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
45-050 Opole
ul. Zajaczka 7/1

www.lgropolszczyzna.com

Data przystąpienia:    2009
Uchwała Rady Gminy  XXXI/212/2009 z dnia 18.06.2009 zm. XI/72/2015 z dnia 22.10.2015 r.

Celem Stowarzyszenia jest  

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice,Turawa, Zębowice
 • promocja obszarów rybackich położonych w w/w gminach,,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach rybackich położonych w w/w gminach
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.

Członkowie:    Powstanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” było inicjatywą oddolną, w którą od początku zaangażowany był sektor społeczny (Polski Związek Wędkarski okręg Opole i Polskie Towarzystwo Rybackie oddział Opole, sektor gospodarczy (duże gospodarstwa rybackie skupione w gminach Pokój, Niemodlin, Tułowice i Świerczów) oraz sektor publiczny który tworzą gminy : Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Pokój, Świerczów, Popielów, Niemodlin, Tułowice, Ozimek, Turawa i Zębowice).
                                
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Klasztorna 4, 48-200 Prudnik
www.europradziad.pl
                                                        
Data przystąpienia:    2009
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 18.06.2009 r.

Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest  wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach  ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, handlu i usług, planowania przestrzennego, turystyki sportu i rekreacji, kultury, edukacji, kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży, odnowy wsi i rolnictwa, wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, innych dziedzin wspólnego zainteresowania.  

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
45-301 Opole Horoszkiewicza 6 (wejście boczne od ulicy Sosnkowskiego)
www.aglomeracja-opolska.pl

W roku 2012 Rada Gminy wyraziła  wolę udziału gminy Popielów w procesie przygotowania  płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej Aglomeracji (Uchwała Nr  XVI/116/2012 z dnia 26 .04.2012)  zaś Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/212/2013  z dnia 26.09.2013 utworzono Stowarzyszenie, którego członkiem został Gmina Popielów

Cele statutowe:
Utworzenie płaszczyzny współpracy gmin skupionych wokół miasta Opola w następujących dziedzinach

 • planowanie strategiczne i przestrzenne
 • rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
 • transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji
 • transport zbiorowy
 • ochrona zasobów przyrodniczych
 • ochrona przeciwpowodziowa
 • oświata, kultura, sport i turystyka

Członkowie:    Miasto Opole, Gminy Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski , Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice    


Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Kantaka 4, 60-101 Poznań
www.zgwrp.org.pl

Data przystąpienia:    2008
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/151/2008 z dnia 11 .09.2008 r.

Zadania Stowarzyszenia
Wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów gmin oraz dążenie do społeczno- gospodarczego rozwoju gmin wiejskich.
Reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców
Członkowie:    553 gmin wiejskich z terenu Polski (stan na X.2012r)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna OROT
Żeromskiego 3, 46-020 Opole 
www.orot.pl

Data przystąpienia:    2002
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/279/2002 z dnia 4.10.2002 r.

OROT została powołana i działa w celu:

 • kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą,
 • opracowania i rozwijania działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego,
 • integracji gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki,
 • stwarzania warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych,
 • propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii ochrony środowiska,
 • propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
   

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
www.psorw.odnowawsi.pl

W roku 2015 funkcję Sekretariatu PSORW pełni:Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

Data przystąpienia 2016
Uchwała Rady Gminy  Nr XVI/114/2016 z dnia 5.05.2016

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego zrzeszonych gmin, poprzez:
rozpowszechnianie idei odnowy wsi jako metody rozwoju , wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania, realizacja wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów, aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju

prowod.pl