Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz Sołecki


CO TO JEST FUNDUSZ SOŁECKI?

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, które zostały:

a) zgłoszone we wniosku sołectwa.

b) są zadaniami własnymi gminy.

c) służą poprawie warunków życia mieszkańców.

d) są zgodne ze strategią gminy.

e) przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej.

 

OBOWIĄZKI SOŁECTWA:

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie, które może być zwołane z inicjatywy:

Sołtysa;

Rady Sołeckiej;

Co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zebranie wiejskie  odbywa się zgodnie ze  Statutem danego sołectwa.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

Wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej sołtysom

Oszacowanie kosztów

Uzasadnienie (dlaczego przyjęto te zadania, cel zadania – np. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa estetyki wsi itp.)

Ważne jest aby wskazać realny koszt zadania i aby koszt nie przekraczał kwoty funduszu na dany rok lub był zaniżony czyli wątpliwy do wykonania za określone środki finansowe. Czyli to co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji.

SOŁECTWA MOGĄ REALIZOWAĆ WSPÓLNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie -odrębnie uchwala wniosek.

Zasady złożenia wniosku są identyczne, z tym, że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWO WERYFIKUJE KOMISJA POWOŁANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Komisja bada dany wniosek pod kątem jego zgodności w zakresie prawa, zgodności w zakresie wysokości środków przyznanych z funduszu, sprawdza wiarygodność kosztów wskazanych na dane przedsięwzięcie. Komisja bierze również pod uwagę celowość zadania, jego zasadność do realizacji jak też harmonogram prac. Członkami komisji są pracownicy urzędu merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne sprawy.

KIEDY WÓJT GMINY MOŻE ODRZUCIĆ WNIOSEK (STWIERDZIĆ, ŻE JEST NIEPRAWIDŁOWY)?

Wójt Gminy  może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy) o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Te błędy to np.: wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, wniosek nie zawiera uzasadnienia, kwestionuje zasadność prac, nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa, wniosek został przekazany do Wójta Gminy  po dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, komisja wzywa sołtysa do uzupełnienia wniosku, jego weryfikacji zgodnie z zapisem w regulaminie § 4 ust. 4 . Warto więc skontaktować się z pracownikami przed złożeniem wniosku aby uniknąć wezwań i składania wyjaśnień. Jeżeli wniosek nie zostanie poprawiony - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wójt  odrzuca wniosek, informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji Wójta Gminy  o odrzuceniu wniosku – może podtrzymać wniosek – kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta. Rada rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady w tym zakresie. Poza tym Rada uchwalając budżet może odrzucić wniosek sołectwa (zweryfikowany przez wójta  i uznany za prawidłowy) kiedy uzna, że zadania nie spełniają wymogów ustawy o funduszu sołeckim

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę zadań/przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

WAŻNE TERMINY

do 31 lipca Wójt Gminy  przekazuje sołtysom informację o wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo.

do 30 września uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań w ramach funduszu sołeckiego

do 31 października uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zmieniającego listę zadań lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

 

Osobą odpowiedzialną za sprawy dotyczące funduszu sołeckiego jest Pani  Alicja Semejrak-Gnap tel. 77 42 75 831,

 

PLIKI DO POBRANIA:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-261-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków.pdf (3,77MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (1,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-144-2019 z dnia 23-09-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050-72-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (241,48KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-308-2020 z dnia 27-07-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050722019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z fund.pdf (308,70KB)

Skan: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/739/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050/261/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Popielów oraz wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 0050/72/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego (321,32KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/739/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050/261/2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Popielów oraz wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 0050/72/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego (491,91KB)

DOCXWzór protokołu z zebrania wiejskiego.docx (13,88KB)
DOCXUchwała zebrania wiejskiego.docx (11,98KB)
DOCXWniosek do Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia środków z FS.docx (13,63KB)
DOCXLista obecności na zebraniu wiejskim.docx (12,78KB)
DOCXWniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu.docx (12,08KB)

DOCXSprawozdanie za I półrocze.docx (13,90KB)
DOCuchwala zmiana-przedsiewziec-wzor.doc (31,00KB)