Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wpływające petycje

1. Numer petycji: 4/2020
2. Numer kancelaryjny: 1068/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: wnoszący nie wyraził zgody na publikację
4. Data wpływu: 3.04.2020
6. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy zmiany przepisów wprowadzającej lokalną "tarczę antykryzysową"
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.4.2020.pdf
 


1. Numer petycji: 3/2020
2. Numer kancelaryjny: 961/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Komisja Sterująca
5. Data wpływu: 24.03.2020
6. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed eletroskażeniem.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.3.2020.pdf
 


1. Numer petycji: 2/2020
2. Numer kancelaryjny: 868/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Rada Sołectwa Stobrawa
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Sołtys Wsi Stobrawa Monika Szpajcher
5. Data wpływu: 12.03.2020
6. Przedmiot petycji: poprawa jakości wody poprzez ponowne podłączenie do ujęcia wody w Starych Siołkowicach, a w przypadku braku takiej możliwości częstsze płukanie sieci oraz zbadanie możliwości obniżenia poziomu składników mineralnych.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.2.2020.pdf
8. Treść petycji: do petycji załączono 4 listy podpisów zawierających dane i podpisy osób popierających petycję.


1. Numer petycji: 1/2020
2. Numer kancelaryjny: 512/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Rada Sołectwa Popielów
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Sołtys Wsi Popielów Kornelia Sluga
5. Data wpływu: 14.02.2020
6. Przedmiot petycji: poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym tuż przed budynkiem szkoły przy ul. Powstańców 14 w Popielowie.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2020.pdf
8. Treść petycji: do petycji załączono 18 list podpisów zawierających dane i podpisy 336 osób popierających petycję oraz zgodę osoby reprezentującej na przetwarzanie danych osobowych.
9. Podjęte działanie: dołączenie petycji do podjętych wcześniej prac dotyczących wniosku dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie.
10. Data pisma w sprawie: 28.02.2020
11. Pismo w sprawie: złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie", w ramach Programu "Razem bezpieczniej" na rok 2020.
12. Treść pisma w sprawie: PDFPismo w sprawie petycji 1-2020.pdf
 


1. Numer petycji: 10/2019
2. Numer kancelaryjny: 3894/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Renata Sutor
4. Data wpływu: 06.12.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych oraz "o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski"
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.14.2019.pdf
7. Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 13:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych należy uznać ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pkt 2 dotyczącego wyrażenia w formie uchwały poparcia dla załączonej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, po zbadaniu stanu prawnego, Komisja uznała, że Rada Gminy jako organ władzy publicznej nie powinna zajmować stanowiska w kwestiach teologicznych i przekonań religijnych, wobec czego wyraziła negatywne stanowisko względem zawartego w petycji żądania i rekomendowała Radzie nieudzielenie poparcia. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 30 grudnia 2019 r.
PDFUchwała nr 3-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf
9. Na dzień 27 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2019 r. na godzinę 9:00.
10. W dniu 30 grudnia 2019 r. miały miejsce obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę, w której w odniesieniu do pkt 1 petycji dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych uznali żądanie za niezasadne, natomiast w odniesieniu do pkt 2 dotyczącego wyrażenia w formie uchwały poparcia dla załączonej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, Rada Gminy wyraziła negatywne stanowisko względem zawartego w petycji żądania i nie udzieliła poparcia dla w/w petycji.
PDFUchwała Nr XVI-117-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf
11. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 30.12.2019
12. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.6.2019.pdf


1. Numer petycji: 9/2019
2. Numer kancelaryjny: 3853/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Renata Sutor
4. Data wpływu: 29.11.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.13.2019.pdf
7. Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 13:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów należy uznać ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pozostałych punktów, po zbadaniu stanu prawnego, Komisja uznała, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w tym zakresie. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 30 grudnia 2019 r.
PDFUchwała nr 2-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12-12-2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazaniu w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
9. Na dzień 27 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2019 r. na godzinę 9:00.
10. W dniu 30 grudnia 2019 r. miały miejsce obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę, w której w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów uznali ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pozostałych punktów, Rada Gminy uznała, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w tym zakresie i w związku z tym Rada Gminy przekazała petycję w tej części do rozpatrzenia właściwemu podmiotowi tj. Marszałkowi Sejmu RP.
PDFUchwała Nr XVI-116-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
11. Przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji: 30.12.2019
PDFOR.0008.5.2019.pdf
12. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 30.12.2019
13. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.6.2019.pdf


1. Numer petycji: 8/2019
2. Numer kancelaryjny: 3532/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna
4. Data wpływu: 05.11.2019
5. Przedmiot petycji: 1. obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanych dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi : a) regulaminu przewozowego danego organizatora; b) regulaminu przewozowego danego operatora; c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika; d) taryfy opłat i ulg ustawowych; e) taryfy opłat i ulg danego organizatora; f) taryfy opłat i ulg danego operatora; g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika 2. montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia szybkiej przesiadki); 3. montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych / zajętych i liczby pasażerów w pojeździe
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.10.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 21.11.2019
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.10.2019.pdf


1. Numer petycji: 7/2019
2. Numer kancelaryjny: 3539/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Nowych Siołkowic
4. Data wpływu: 04.11.2019
5. Przedmiot petycji: przeprowadzenie badania oddziaływania na środowisko inwestycji
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.9.2019.pdf
7. Pismo w sprawie: PDFZawiadomienie w sprawie petycji 152.9.2019.pdf
8. Data pisma w sprawie: 22.11.2019
9. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 
10. Odpowiedź na petycję:


1. Numer petycji: 6/2019
2. Numer kancelaryjny: 3294/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Prezes Zarządu Robert Łaniewski
4. Data wpływu: 14.10.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie obrotu bezgotówkowego
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.8.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 14.01.2020
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.8.2019.pdf


1. Numer petycji: 5/2019
2. Numer kancelaryjny: 3078/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu Adam Szulc
4. Data wpływu: 26.09.2019
5. Przedmiot petycji: inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.7.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 06.11.2019
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.7.2019.pdf


1. Numer petycji: 4/2019
2. Numer kancelaryjny: 2769/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Rybnej
4. Data wpływu: 05.09.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana godziny odjazdu autobusu szkolnego z miejscowości Rybna
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.5.2019.pdf
7. Pismo o udzielenie informacji w przedmiocie petycji: PDFPismo w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 20.09.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź 152.5.2.2019.pdf
10. Data wpływu informacji w przedmiocie petycji: 03.10.2019
11. Informacja w przedmiocie petycji: PDFInformacja w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
12. Pismo w sprawie petycji: PDFPismo OR.152.5.5.2019 w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
13. Data pisma w sprawie: 22.11.2019
14. Informacja w przedmiocie petycji:
15. Data wpływu informacji w przedmiocie petycji:
16. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 
17. Odpowiedź na petycję: 


1. Numer petycji: 3/2019
2. Numer kancelaryjny: 2725/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna
4. Instytucja przekazująca: Wojewoda Opolski
5. Data wpływu: 02.09.2019
6. Przedmiot petycji: wykonanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.4.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 05.11.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.4.2019.pdf


1. Numer petycji: 2/2019
2. Numer kancelaryjny: 1737/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu Adam Szulc
4. Data wpływu: 29.05.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.3.2019.pdf
7. Załącznik do treści petycji: PDFZałącznik do petycji 152.3.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 23.08.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr 152.3.2019.pdf


1. Numer petycji: 1/2019
2. Numer kancelaryjny: 504/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Stobrawy
4. Data wpływu: 31.01.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie częstotliwości kursów autobusów
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2019.pdf
7. Data uzupełnienia przez wnoszących: 12.02.2019
8. Treść uzupełnienia petycji przez wnoszących: PDFPetycja 152.1.2019 - uzupełnienie.pdf
9. Pismem OR.152.1.2.2019.SS przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z ustawami PDFOR.152.1.2.2019.pdf
10. Na dzień 25 lutego 2019 r. na godz. 14:20 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
11. W dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 14:20 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że Rada Gminy nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji i należy ją przesłać do podmiotu właściwego, w związku z czym opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 28 lutego 2019 r.
PDFUchwała nr 1-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 25-02-2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
12. W dniu 28 lutego 2019 r. odbyły się obrady sesji Rady Gminy Popielów. Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr VI/32/2019 w sprawie przekazania petycji nr 1/2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
PDFUchwała Nr VI-32-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
13. Przewodnicząca Rady Gminy pismem nr OR.0004.7.2019.SS przekazała petycję wraz z uzupełnieniem Marszałkowi Województwa Opolskiego. PDFPismo do Marszałka.pdf
14. Odpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego na petycję nr 1/2019 PDFOdpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
15. Przekazanie odpowiedzi Marszałka Województwa Opolskiego podmiotom wnoszącym petycję PDFPrzekazanie odpowiedzi Marszałka Województwa.pdf
 


PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2018 rok.pdf


PDFInformacja o złożonych petycjach za 2017 rok.pdf


1. Numer petycji 1/2016
2. numer kancelaryjny 1061/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. Z o.o
4.data wpływu : 25.03.2016
5.Przedmiot petycji :Przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu Podwórko Nivea
6.Treść petycji PDFPetycja.pdf

7.Wystąpienie pismem nr OiS.152.1.2016.IL o uzupełnienie  treści petycji zgodnie z ustawą PDFkorespondencja.pdf

1. Numer petycji 2/2016
2. numer kancelaryjny 1230/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 11.04.2016
5.Przedmiot petycji :  proces wymiany systemów operacyjnych , przekazanie informacji nt.Programu Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej dla podmiotów sektora publicznego
6.Treść petycji PDFPetycja 2.pdf

7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawą PDFPismo o uzupełnienie.pdf

 

1. Numer petycji 3/2016
2. numer kancelaryjny 1335/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 18.04.2016
5.Przedmiot petycji :  o utworzenie  przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca"
6.Treść petycji PDFtreść petycji.pdf
7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawąPDFodpowiedź na petycję.pdf


XLSKopia petycje_2016.xls
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do wójta Gminy za 2016 rok.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2016
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  13-04-2016 11:01
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  03-04-2020 14:56
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 5030
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl