Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawy prawne funkcjonowania Gminy Popielów

Gmina Popielów  posiada osobowość prawną. Jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania jej przypisane na podstawie i w granicach prawa. podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działają jej organy jest Konstytucja RP oraz ustawa o samorządzie gminnym.

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój, organizację, zasady działania oraz kompetencje Gminy Popielów są :

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawa o samorządzie gminnym

- Ustawa o finansach publicznych


oraz  ustawy:
Tryb postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalanie i zmiana nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumenty wymagane w tych sprawach.

Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych.

Sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy.

Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Kodeks Wyborczy

Stan klęski żywiołowej.


Sposób tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.


Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.


Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.


Ustalenie wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji.

Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw.