Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Referatów

Referat Organizacyjny

Do zadań referatu należą w szczególności:
· zadania organizacyjne
· zadania kadrowe
· obsługa Rady Gminy
· zadania administracyjno-gospodarcze
· zadania urzędnika wyborczego
· promocja gminy
· turystyka
· prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Referat Finansowy

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy:
· księgowości budżetowej oraz tworzenie i rozliczanie funduszy
· księgowości podatków i opłat
· wymiaru i poboru lokalnych podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych
· ubezpieczeń społecznych
· planowania i analizy budżetu
· obsługi kasowej urzędu
· podatku VAT

Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy:
· inwestycji
· planowania przestrzennego
· gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
· mienia komunalnego gminy
· zamówień publicznych
- rolnictwa, leśnictwa i melioracji
· ochrony środowiska

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy z zakresu:
· akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych
· ewidencji ludności
· dowodów tożsamości
· obrony cywilnej
· ochrony przeciwpożarowej
· spraw obywatelskich i wojskowych
· kancelarii tajnej
· ochrony informacji niejawnych

Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej

Do zadań tego referatu należy prowadzenie spraw :
· związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły
· nadzoru nad domami kultury, świetlicami wiejskimi i bibliotekami
· ochrony zdrowia
· prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
· wykonywanie czynności przewidzianych dla gminy w związku z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego
· prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
· prowadzenie całokształtu spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem

Referat Zarządzania Kryzysowego

Do zadań tego referatu należy prowadzenie spraw :
- zakresie bezpieczeństwa publicznego
- ochrony p.poż,przed powodzią
- wojskowych( pobór ,współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień)
- akcji kurierskiej

Radca Prawny


Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej urzędu.