Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał VII kadencja


Obrady sesji w dniu 18 grudnia 2014r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-7-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej PF.pdf
DOCProjekt uchwały Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (1).doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok - załączniki do uchwały.pdf
PDFUchwała RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-9-2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michała Archanioła w Karłowiccah.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf

 

Obrady sesji w dniu 29 stycznia  2015r.
PDFPorządek obrad w dniu 18-10-2018 r.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Popielów.pdf
PDF_zalacznik7130_
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf
PDFzał do uchwały Nr IV-12-2015.pdf
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2015.pdf
PDFzał do uchwały Nr IV-13-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-14-2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFzał do projektu uchwały Nr IV-14-2015-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFprojekt uchwały Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rad sołeckich.pdf

 Obrady sesji w dniu  26 lutego 2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenmia Planu Gospodraki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji RG na 2015 rok df.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-21-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
TXTProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.txt
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.txt.pdf

 Obrady sesji w dniu  26 marca 2015r.

PDFProjekt Uchwały Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-27-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-28-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-29-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-30-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.pdf

 Obrady sesji w dniu  30 kwietnia 2015r.

PDFProjekt uchwały Nr VII-31-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansnowego SCKTiR.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII-32-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansnowego GBP.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII-34-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2014 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VII-35-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII-36-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFzał do uchwały Nr VII-31-2015.pdf
PDFzał do uchwały Nr VII-32-2015.pdf

 Obrady sesji w dniu  29 maja 2015r.

PDFProjekt uchwały nr VIII-37-2015 z dnia 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr VIII-38-2015 z 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały nr VIII-39-2015 z dn 29 maja 2015 w spr potwierdzenia udziału Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania -Stobrawski Zielony Szlak-oraz przystąpienia do opracowania i realizacji Lokal Strat Rozw na lata 2014-2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr VIII-40-2015 z dnia 29 maja 2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

 Obrady sesji w dniu  25 czerwca  2015r.
PDFPorządek obrad sesji w dniu 25 czerwca 2015 r..pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX-40-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX-41-2015 w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX-42-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX-44-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX-46-2015 w sprawie zbycia częścii nieruchomości zabudowanej.pdf

 Obrady sesji w dniu  10 września  2015r.

PDFProjekt uchwały Nr X-46-2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf 
PDFProjekt uchwały Nr X-47-2015 w sprawie zaciągnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Polocji informacji o kandydatach na ławników.pdf 
PDFProjekt uchwały Nr X-48-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługiwać bbędzie dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych.pdf 
PDFProjekt uchwały Nr X-49-2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X-50-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-51-2015 w sprawie zmiany w WPF.pdf 
PDFProjekt uchwały Nr X-52-2015 w sprawie udzielenia pomocy finsnowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego.pdf  

PDFProjekt Uchwały Nr X-53-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Popielów.pdf 
PDFProjekt Uchwały Nr X-54-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Stare Siołkowice.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-55-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Karłowice.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-56-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-57-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-58-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr X-59-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf
 

Obrady sesji w dniu  22 października   2015r.

PDFProjekt uchwały Nr XI-61-2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-62-2015 w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-63-2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć dydaktycznych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-64-2015 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Independence.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-65-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-66-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-67-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-68-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-69-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-70-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-71-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
 

Obrady sesji w dniu  26 listopada   2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-73 -2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-74 -2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf
PDFstawka podatku leśnego.pdf
PDFstawka podatku rolnego.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-75 -2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-76-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-77-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-78 -2015 w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-79-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na 2016 r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-80-2015 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-81-2015 w sprawie przyjęcia raportu z relaizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za rok 2013-2014.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-82-2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V-16-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-83-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budetu gminy na rok 2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-84-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
 

Obrady sesji w dniu  29 grudnia   2015r.\

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku.docx
 

XLSXPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.xlsx
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.doc 
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF 2016-2026.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIII-86-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-87-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFPGN_dla_Gminy_Popielow_ 02_12_2015_NFOSiGW_załącznik do uchwały.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-88-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gmnazjum.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-89-2015 z dnia 29-12-2015 w sprrawie wyrażenia zgody na przystąpienie dio realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo -rowerowe.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-90-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie poparcia rezolucji Powiatu Opolskiego dotyczącego nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf
PDFrezolucja.pdf 
PDFProjekt uchwały Nr XIII-92-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XII-75-2015.pdf

Obrady sesji w dniu  28 stycznia  2016r.

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-92-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 r.pdf
PDFStrategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku (003).pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-93-2016 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-94-2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-95-2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-96-2016 w sprawie określenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-97-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-98-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV-99-2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni scieków.pdf

Obrady sesji w dniu  31 marca  2016r.

PDFPorządek obrad.pdf
PDFprojekt uchwały nr XV-101-2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFprojekt uchwąły nr XV-102-2016 w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-103-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.zipx.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XV-104-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego.pdf
PDFprojekt uchwały nr XV-105-2016 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz soecki.pdf
 

Obrady sesji w dniu  5 maja  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 5 maja 2016 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-109-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-110-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-111-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2016 w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół i gimnazjum.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-115-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-116-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-117-2016 w sprawie przęjęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-118-2016 w sprawie przęjęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-119-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XV-108-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-120-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-121-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach-1.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-122-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach-1.pdf
 

Obrady sesji w dniu  23 czerwca  2016r.
PDFPorządek obrad sesji.pdf
 

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-125-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-127-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za rok 2015.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-129-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów oraz okreslenia wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-130-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-134-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do ucwały Nr XXI-159-2012 w sprawie regulaminu.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-135-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-136-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach.pdf

PDFKopia SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015-publ (005).pdf

PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW ZA 2015 ROK - publik.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015.pdf

PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

Obrady sesji w dniu  25 sierpnia  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 25 sierpnia 2016 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-139-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-140-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 101861 O.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-141-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasd wykorzystania sił i srodków w stytuacji nadzwyczajnych zagrożeń.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-142-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-143-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
 

Obrady sesji w dniu  29 września  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 29-09-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-144-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-145-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-146-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację zadania współfinansowego ze środków UE.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-147-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Kaniowie .pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-148-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Karłowicach .pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-149-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Popielowie.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-150-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Stobrawie .pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-151-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-153-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania.pdf
 

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf

PDFOpinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.pdf

Obrady sesji w dniu  27 października  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-10-2016.pdf
 

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-156-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych pomników przyrody.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-159-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-160-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-161-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-162-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystą[pienie Gminy Popielów do realizacji projektu Nie-Sami-Dzielni.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-163-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf
 

Obrady sesji w dniu  30 listopada  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 30-11-2016.pdf
PDFProjekt uchwaly Rady Gminy nr XXI-163-2016 z dnia-30-11-2016-w sprawie-przyjecia-Rocznego Programu Wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-164-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-165-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatzrenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-166-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-167-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-168-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Strategii Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-169-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wyrażenia poparcia apelu gmin wobec Rozporządzenia Rady Ministrów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-170-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia OROT.pdf
 

PDFstawki podatku rolnego i leśnego.pdf
 

Obrady sesji w dniu  29 grudnia  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFopinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf
PDFopinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-173-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-174-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-175-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXI-165-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-176-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchylenia Uchwał Nr XIX-146-2016 i Nr XIX-154-2016.pdf

Obrady sesji w dniu  2 lutego  2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 2-02-2017.pdf
 

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-177-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-178-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-179- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-180-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-181-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego roku szkolnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-182-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej w formir dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-183- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf


Obrady sesji w dniu  30 marca   2017 r.

PDFPorządek obrad w dniu 30-03-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-186-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-187-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-188-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-189-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-190-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-191-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-192-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-193-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-194-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu-Przedszkola dla wszystkich przyjazne.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-195-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-196-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-197-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf

Obrady sesji w dniu  27 kwietnia   2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-04-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-199-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-200-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjecia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-201-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-202-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-203-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf
 

Obrady sesji w dniu  29 czerwca   2017 r.

PDFPorządek obrad -29-06-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-207-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-208-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-209-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały przyjmującej program opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-210-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-211-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-212-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-213-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXXIX-286-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-214-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-215-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa .pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-216-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Stare Kolnie .pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-217-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-218-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Nowe Siołkowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-219-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-220-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-221-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf


Materiały sprawozdawcze
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 129-2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf
PDFOpinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

Obrady sesji w dniu  28 września   2017 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-222-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-223-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-224-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie reorganizacji PROWOD spółki z o o.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-225-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-226-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-227-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVII-129-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-228-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIII-182-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla województwa opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-229-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przyz Uniwersytet Opolski.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-230-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Komendzie Miejskiej OSP.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-231-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu gminy dla Gminy Żnin.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFPOPIELOW zm studium KIERUNKI rysunek.pdf
PDFRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.pdf
 

Obrady sesji w dniu  9 listopada    2017 r.

PDFPorządek obrad w dniu 9 listopada 2017 roku.pdf

PDFProjekt uchwały nr XXVIII-235-2017 z dnia 9-11-2017 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-236-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Starych Siołkowicach w ośmioletnią PSP.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-237-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Karłowicach w ośmioletnią PSP.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-238-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Popielowie w ośmioletnią PSP.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-239-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-240-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-241-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wyrażenia zgodny na przekazanie środkó finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-242-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-243-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-244-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-245-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-246-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXIII-182-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-247-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Karłowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-248-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Karłowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-249-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-250-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw NMP Królowej Aniołów w Poielowie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-251-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw NMP Królowej Aniołów w Poielowie.pdf

Propozycje stawek podatkowych na rok 2017
PDFstawka podatku leśnego na 2018 rok.pdf
PDFstawka podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf
PDFstawka podatku rolnego na 2018 rok.pdf
 

Obrady sesji w dniu  30 listopada    2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-253-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-254-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zarzadzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Lubienia.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-255-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przejęcia przez Gminę Popielów od Województwa opolskiego wykonania zadania -Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenia wzdłuż dróg wojewódzkich.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-256-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za okres 2015-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-257-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej deklaracji oraz deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.pdf
 

Obrady sesji w dniu  21 grudnia   2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf
 

PDFProjekt uchwały Nr XXX-260-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-261-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.pdf

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA ROK 2018.pdf
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf

PDFMATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf


PDFProjekt uchwały Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-263-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XXX-263-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-264-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-265-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf

Obrady sesji w dniu  1 lutego 2018 r..

PDFProjekt uchwały Nr XXXI-264-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-265-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.pdf
PDFZałaczniki nr 1 2 i 3 do projektu uchwały nr XXXI-235-2018 w sparwie przyjecia planów pracy na rok 2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-266-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI-159-2012 z dnia 28-11-2012.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-267-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-268-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kościła w Starych Siołkowicach .pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-269-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kościła w Kurzniach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-270-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf


Obrady sesji w dniu  22 marca  2018 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-273-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-274-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-277-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-278-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez UO Modernizacja obiektu dydaktycznego UO.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-279-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Budowa ściezek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.pdf
 


Obrady sesji w dniu  26 kwietnia  2018 r.

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx

PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-281-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-282-2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów (.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-283-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-284-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-285-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Popielów na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-286-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-287-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf
PDFProjekt uchwły Nr XXXIV-288-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie”.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-289-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-290-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie„Z wodą za Pan brat.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-291-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Popielów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-292-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów..pdf

PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-293-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielow oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
 


Obrady sesji w dniu  17 maja  2018 r.

PDFPorządek obrad w dniu 17 maja 2018 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-294-2018 w sprawie uchwalenia zmiany studium.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-295-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-296-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-297-2018 w sprawie uchylenia uchwały.pdf
 


Obrady sesji w dniu  28 czerwca  2018 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-299-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-300-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 207 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-301-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsoldowanego bilansu Gminy Popielów za 2017 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-302-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę i określenia opłat.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-303-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-304-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-305-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-306-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV-290-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SCKTiR.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-309-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla SCKTiR na realizacje zadania współfinansowanego ze środków UE.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-310-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-311-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gm.Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-312-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-313-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIV-288-2018.pdf
 

Obrady sesji w dniu  30 sierpnia  2018 r.

PDFPorządek obrad 30-08-2018.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-314-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-315-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-316-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-317-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-318-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-319-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-320-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

Obrady sesji w dniu  25 września 2018 r.

PDFPorządek obrad sesji.pdf
 

PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-322-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-323-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-324-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego wsi w granicach administracyjnych wsi Kaniów i Kurznie.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-325-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.pdf
 

Obrady sesji w dniu  18 października 2018 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-327-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-328-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-329-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr III-22-2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-330-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zasad usytowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)