Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał VII kadencja


Obrady sesji w dniu 18 grudnia 2014r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-7-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej PF.pdf (1,22MB)
DOCProjekt uchwały Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (1).doc (69,00KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok - załączniki do uchwały.pdf (144,93KB)
PDFUchwała RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf (1,07MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (1,05MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf (975,25KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-9-2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michała Archanioła w Karłowiccah.pdf (593,28KB)
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf (1,27MB)

 

Obrady sesji w dniu 29 stycznia  2015r.
PDFPorządek obrad w dniu 18-10-2018 r.pdf (137,32KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Popielów.pdf (1,13MB)
PDF_zalacznik7130_ (3,06MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf (440,26KB)
PDFzał do uchwały Nr IV-12-2015.pdf (2,86MB)
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2015.pdf (349,63KB)
PDFzał do uchwały Nr IV-13-2015.pdf (1,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr IV-14-2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (135,03KB)
PDFzał do projektu uchwały Nr IV-14-2015-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (106,72KB)
PDFprojekt uchwały Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rad sołeckich.pdf (493,72KB)

 Obrady sesji w dniu  26 lutego 2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenmia Planu Gospodraki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji RG na 2015 rok df.pdf (389,13KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014.pdf (543,98KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf (1,19MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (1,98MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (557,72KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-21-2015.pdf (136,41KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (599,39KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (404,88KB)
TXTProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.txt (1,30KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.txt.pdf (681,61KB)

 Obrady sesji w dniu  26 marca 2015r.

PDFProjekt Uchwały Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (313,51KB)
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-27-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf (190,07KB)
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-28-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (724,26KB)
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-29-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.pdf (482,94KB)
PDFProjekt Uchwała Rady Gminy Nr VI-30-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.pdf (194,58KB)

 Obrady sesji w dniu  30 kwietnia 2015r.

PDFProjekt uchwały Nr VII-31-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansnowego SCKTiR.pdf (424,66KB)
PDFProjekt uchwały Nr VII-32-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansnowego GBP.pdf (423,40KB)
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf (458,04KB)
PDFProjekt uchwały Nr VII-34-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2014 rok.pdf (485,93KB)
PDFProjekt Uchwały Nr VII-35-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany.pdf (183,79KB)
PDFProjekt uchwały Nr VII-36-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (206,20KB)
PDFzał do uchwały Nr VII-31-2015.pdf (2,30MB)
PDFzał do uchwały Nr VII-32-2015.pdf (2,01MB)

 Obrady sesji w dniu  29 maja 2015r.

PDFProjekt uchwały nr VIII-37-2015 z dnia 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (2,02MB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-38-2015 z 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (758,91KB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-39-2015 z dn 29 maja 2015 w spr potwierdzenia udziału Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania -Stobrawski Zielony Szlak-oraz przystąpienia do opracowania i realizacji Lokal Strat Rozw na lata 2014-2020.pdf (261,43KB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-40-2015 z dnia 29 maja 2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (234,93KB)

 Obrady sesji w dniu  25 czerwca  2015r.
PDFPorządek obrad sesji w dniu 25 czerwca 2015 r..pdf (303,60KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-40-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2014 rok.pdf (245,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-41-2015 w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.pdf (265,16KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-42-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy Popielów.pdf (1 012,02KB)
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf (6,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-44-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom.pdf (582,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-46-2015 w sprawie zbycia częścii nieruchomości zabudowanej.pdf (957,16KB)

 Obrady sesji w dniu  10 września  2015r.

PDFProjekt uchwały Nr X-46-2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf (354,07KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-47-2015 w sprawie zaciągnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Polocji informacji o kandydatach na ławników.pdf (373,24KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-48-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługiwać bbędzie dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych.pdf (460,66KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-49-2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.pdf (767,37KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-50-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf (3,79MB)
PDFProjekt uchwały Nr X-51-2015 w sprawie zmiany w WPF.pdf (198,27KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-52-2015 w sprawie udzielenia pomocy finsnowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego.pdf (358,28KB)  

PDFProjekt Uchwały Nr X-53-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Popielów.pdf (811,97KB) 
PDFProjekt Uchwały Nr X-54-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Stare Siołkowice.pdf (772,27KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-55-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Karłowice.pdf (704,28KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-56-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf (385,04KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-57-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf (381,66KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-58-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (385,38KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-59-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (383,54KB)
 

Obrady sesji w dniu  22 października   2015r.

PDFProjekt uchwały Nr XI-61-2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników.pdf (1,41MB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-62-2015 w sprawie wyboru ławników.pdf (207,37KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-63-2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć dydaktycznych.pdf (511,94KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-64-2015 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Independence.pdf (348,25KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-65-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (264,96KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-66-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (272,22KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-67-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (273,92KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-68-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf (282,34KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-69-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf (281,25KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-70-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,22MB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-71-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (1,89MB)
 

Obrady sesji w dniu  26 listopada   2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-73 -2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,57MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-74 -2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (773,95KB)
PDFstawka podatku leśnego.pdf (222,38KB)
PDFstawka podatku rolnego.pdf (242,33KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-75 -2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (1,12MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-76-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji.pdf (5,90MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-77-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf (1,26MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-78 -2015 w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf (2,16MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-79-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na 2016 r..pdf (1,85MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-80-2015 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf (314,68KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-81-2015 w sprawie przyjęcia raportu z relaizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf (324,93KB)
PDFRaport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za rok 2013-2014.pdf (427,30KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-82-2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V-16-2015.pdf (568,83KB)
PDFProjekt uchwały Nr XI-83-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budetu gminy na rok 2015.pdf (3,41MB)
PDFProjekt uchwały Nr XII-84-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (779,46KB)
 

Obrady sesji w dniu  29 grudnia   2015r.\

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku.docx (14,26KB)
 

XLSXPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.xlsx (1,09MB)
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.doc (329,50KB) 
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF 2016-2026.pdf (1,32MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIII-86-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (2,13MB)

PDFProjekt uchwały Nr XIII-87-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (596,34KB)
PDFPGN_dla_Gminy_Popielow_ 02_12_2015_NFOSiGW_załącznik do uchwały.pdf (1,81MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIII-88-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gmnazjum.pdf (599,10KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIII-89-2015 z dnia 29-12-2015 w sprrawie wyrażenia zgody na przystąpienie dio realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo -rowerowe.pdf (818,62KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIII-90-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf (369,48KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie poparcia rezolucji Powiatu Opolskiego dotyczącego nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf (200,03KB)
PDFrezolucja.pdf (632,42KB) 
PDFProjekt uchwały Nr XIII-92-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XII-75-2015.pdf (326,13KB)

Obrady sesji w dniu  28 stycznia  2016r.

PDFPorządek obrad sesji.pdf (296,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-92-2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 r.pdf (286,88KB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku (003).pdf (4,46MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-93-2016 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2016 rok.pdf (1,95MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-94-2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2016.pdf (842,43KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-95-2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2016.pdf (1,55MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-96-2016 w sprawie określenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom.pdf (568,86KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-97-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Opolskiego.pdf (374,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-98-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (3,00MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-99-2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni scieków.pdf (1,98MB)

Obrady sesji w dniu  31 marca  2016r.

PDFPorządek obrad.pdf (262,41KB)
PDFprojekt uchwały nr XV-101-2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (2,18MB)
PDFprojekt uchwąły nr XV-102-2016 w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania.pdf (1,46MB)
PDFProjekt uchwały Nr XV-103-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.zipx.pdf (3,90MB)
PDFprojekt uchwały Nr XV-104-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego.pdf (605,28KB)
PDFprojekt uchwały nr XV-105-2016 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz soecki.pdf (325,40KB)
 

Obrady sesji w dniu  5 maja  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 5 maja 2016 roku.pdf (476,22KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-109-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2015 rok.pdf (1,73MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-110-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2015 rok.pdf (1,51MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-111-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (1,23MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-112-2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf (196,33KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-113-2016 w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół i gimnazjum.pdf (667,48KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-114-2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.pdf (4,63MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-115-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF.pdf (1,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-116-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf (4,88MB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-117-2016 w sprawie przęjęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf (523,00KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-118-2016 w sprawie przęjęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania.pdf (530,83KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-119-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XV-108-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (434,25KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-120-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (353,94KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-121-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach-1.pdf (344,80KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-122-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starych Siołkowicach-1.pdf (347,17KB)
 

Obrady sesji w dniu  23 czerwca  2016r.
PDFPorządek obrad sesji.pdf (519,50KB)
 

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-125-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.pdf (296,40KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-127-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za rok 2015.pdf (1,13MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-129-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów oraz okreslenia wynagrodzenia za inkaso.pdf (699,71KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-130-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf (688,54KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf (3,23MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (771,41KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,66MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-134-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do ucwały Nr XXI-159-2012 w sprawie regulaminu.pdf (713,33KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-135-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubieni.pdf (619,31KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-136-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach.pdf (572,80KB)

PDFKopia SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015-publ (005).pdf (1,13MB)

PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf (1 014,14KB)
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW ZA 2015 ROK - publik.pdf (313,45KB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015.pdf (841,85KB)

PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (629,61KB)

Obrady sesji w dniu  25 sierpnia  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 25 sierpnia 2016 roku.pdf (229,82KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-139-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019.pdf (45,07MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-140-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 101861 O.pdf (751,44KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-141-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasd wykorzystania sił i srodków w stytuacji nadzwyczajnych zagrożeń.pdf (600,82KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-142-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2016.pdf (4,15MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-143-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,55MB)
 

Obrady sesji w dniu  29 września  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 29-09-2016.pdf (342,22KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-144-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf (690,21KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-145-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (4,55MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-146-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację zadania współfinansowego ze środków UE.pdf (422,64KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-147-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Kaniowie.pdf (335,65KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-148-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Karłowicach.pdf (327,02KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-149-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Popielowie.pdf (325,28KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-150-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Stobrawie.pdf (323,89KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-151-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf (324,72KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-153-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania.pdf (1,07MB)
 

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf (32,17MB)
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,70MB)
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,00MB)
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (1,13MB)

PDFOpinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.pdf (865,23KB)

Obrady sesji w dniu  27 października  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-10-2016.pdf (296,77KB)
 

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf (1,14MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-156-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych pomników przyrody.pdf (1,19MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (1,55MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-158-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (559,46KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-159-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf (4,44MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-160-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf (1,94MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-161-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Rozbudowa jakości elektronicznej obsługi inwestorów.pdf (593,82KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-162-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystą[pienie Gminy Popielów do realizacji projektu Nie-Sami-Dzielni.pdf (640,52KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-163-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf (680,72KB)
 

Obrady sesji w dniu  30 listopada  2016r.

PDFPorządek obrad w dniu 30-11-2016.pdf (253,77KB)
PDFProjekt uchwaly Rady Gminy nr XXI-163-2016 z dnia-30-11-2016-w sprawie-przyjecia-Rocznego Programu Wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf (2,68MB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-164-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2017 rok.pdf (2,13MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-165-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatzrenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf (393,78KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-166-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (1,35MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-167-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w WPF.pdf (2,33MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-168-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Strategii Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025.pdf (10,33MB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-169-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wyrażenia poparcia apelu gmin wobec Rozporządzenia Rady Ministrów.pdf (289,55KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr XXI-170-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia OROT.pdf (355,64KB)
 

PDFstawki podatku rolnego i leśnego.pdf (508,12KB)
 

Obrady sesji w dniu  29 grudnia  2016r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.pdf (283,29KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (8,81MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf (11,80MB)
PDFopinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf (503,72KB)
PDFopinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Popielów.pdf (689,76KB)
PDFopinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2017.pdf (695,90KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-173-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf (32,53MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-174-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.pdf (970,87KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-175-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXI-165-2016.pdf (537,37KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXII-176-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchylenia Uchwał Nr XIX-146-2016 i Nr XIX-154-2016.pdf (382,31KB)

Obrady sesji w dniu  2 lutego  2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 2-02-2017.pdf (257,55KB)
 

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-177-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.pdf (2,08MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-178-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2017.pdf (1,73MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-179- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf (191,96KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf (1,49MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-180-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf (1,82MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-181-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego roku szkolnego.pdf (963,23KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-182-2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej w formir dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf (426,29KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIII-183- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (4,00MB)


Obrady sesji w dniu  30 marca   2017 r.

PDFPorządek obrad w dniu 30-03-2017.pdf (450,97KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-186-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (1,00MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-187-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf (568,77KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-188-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół.pdf (558,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-189-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.pdf (471,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-190-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf (608,54KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-191-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej.pdf (847,63KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-192-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (2,01MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-193-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf (809,21KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-194-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu-Przedszkola dla wszystkich przyjazne.pdf (581,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-195-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2017 rok.pdf (5,75MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-196-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany do WPF.pdf (1,43MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-197-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (958,74KB)

Obrady sesji w dniu  27 kwietnia   2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-04-2017.pdf (269,07KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-199-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.pdf (2,34MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-200-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjecia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.pdf (378,27KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-201-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2016 rok.pdf (1,47MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-202-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2016 rok.pdf (1,40MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXV-203-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf (539,40KB)
 

Obrady sesji w dniu  29 czerwca   2017 r.

PDFPorządek obrad -29-06-2017.pdf (499,33KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-207-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf (186,55KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-208-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.pdf (262,80KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-209-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały przyjmującej program opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf (700,87KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-210-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf (1,22MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-211-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2017.pdf (4,72MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-212-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,59MB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-213-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXXIX-286-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf (421,89KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-214-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf (537,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-215-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa.pdf (631,38KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-216-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Stare Kolnie.pdf (981,35KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-217-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Popielów.pdf (1,05MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-218-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Nowe Siołkowice.pdf (456,27KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-219-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy.pdf (474,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-220-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (480,34KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-221-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf (531,25KB)


Materiały sprawozdawcze
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf (14,28MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf (26,42MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf (2,65MB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 129-2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf (1,17MB)
PDFOpinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (611,21KB)

Obrady sesji w dniu  28 września   2017 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-222-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf (3,33MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-223-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,62MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-224-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie reorganizacji PROWOD spółki z o o.pdf (524,18KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-225-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2017 rok.pdf (8,03MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-226-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,83MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-227-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVII-129-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów.pdf (406,07KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-228-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIII-182-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla województwa opolskiego.pdf (526,73KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-229-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przyz Uniwersytet Opolski.pdf (489,21KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-230-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Komendzie Miejskiej OSP.pdf (511,36KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-231-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu gminy dla Gminy Żnin.pdf (396,50KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf (276,83KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (2,86MB)
PDFPOPIELOW zm studium KIERUNKI rysunek.pdf (9,91MB)
PDFRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.pdf (306,24KB)
 

Obrady sesji w dniu  9 listopada    2017 r.

PDFPorządek obrad w dniu 9 listopada 2017 roku.pdf (614,08KB)

PDFProjekt uchwały nr XXVIII-235-2017 z dnia 9-11-2017 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi.pdf (2,75MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-236-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Starych Siołkowicach w ośmioletnią PSP.pdf (389,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-237-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Karłowicach w ośmioletnią PSP.pdf (401,43KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-238-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Popielowie w ośmioletnią PSP.pdf (367,93KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-239-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym.pdf (496,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-240-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków.pdf (2,44MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-241-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wyrażenia zgodny na przekazanie środkó finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf (394,51KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-242-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (7,24MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-243-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf (1,37MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-244-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego.pdf (768,25KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-245-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego.pdf (707,81KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-246-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXIII-182-2017.pdf (477,74KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-247-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Karłowicach.pdf (428,67KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-248-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Karłowicach.pdf (387,35KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-249-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw św Michała w Starych Siołkowicach.pdf (499,17KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-250-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw NMP Królowej Aniołów w Poielowie.pdf (419,84KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-251-2017 z dnia 9 -11-2017 w sprawie przyznania dotacji dla parafii pw NMP Królowej Aniołów w Poielowie.pdf (423,28KB)

Propozycje stawek podatkowych na rok 2017
PDFstawka podatku leśnego na 2018 rok.pdf (246,18KB)
PDFstawka podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf (662,65KB)
PDFstawka podatku rolnego na 2018 rok.pdf (260,98KB)
 

Obrady sesji w dniu  30 listopada    2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2017.pdf (220,44KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-253-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego.pdf (237,48KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-254-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zarzadzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Lubienia.pdf (464,95KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-255-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przejęcia przez Gminę Popielów od Województwa opolskiego wykonania zadania -Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenia wzdłuż dróg wojewódzkich.pdf (369,35KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-256-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za okres 2015-2016.pdf (9,70MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-257-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej deklaracji oraz deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.pdf (10,71MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.pdf (944,97KB)
 

Obrady sesji w dniu  21 grudnia   2017 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf (260,96KB)
 

PDFProjekt uchwały Nr XXX-260-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Popielów.pdf (8,37MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXX-261-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.pdf (905,63KB)

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA ROK 2018.pdf (12,15MB)
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf (14,14MB)

PDFMATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf (1,91MB)


PDFProjekt uchwały Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (872,56KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXX-263-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.pdf (153,91KB)
PDFZałącznik do uchwały nr XXX-263-2017.pdf (837,23KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXX-264-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf (2,59MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXX-265-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf (888,83KB)

Obrady sesji w dniu  1 lutego 2018 r..

PDFProjekt uchwały Nr XXXI-264-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (2,01MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-265-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy.pdf (190,45KB)
PDFZałaczniki nr 1 2 i 3 do projektu uchwały nr XXXI-235-2018 w sparwie przyjecia planów pracy na rok 2018.pdf (1,55MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-266-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI-159-2012 z dnia 28-11-2012.pdf (534,86KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-267-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2018.pdf (4,76MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-268-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kościła w Starych Siołkowicach.pdf (447,76KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-269-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie kościła w Kurzniach.pdf (437,02KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-270-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.pdf (1,61MB)


Obrady sesji w dniu  22 marca  2018 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (768,30KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.pdf (702,73KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-273-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf (1,84MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-274-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.pdf (2,55MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.pdf (347,10KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Popielów.pdf (933,80KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-277-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf (4,93MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-278-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez UO Modernizacja obiektu dydaktycznego UO.pdf (454,03KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-279-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Budowa ściezek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.pdf (441,20KB)
 


Obrady sesji w dniu  26 kwietnia  2018 r.

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx (18,76KB)

PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-281-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami.pdf (2,19MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-282-2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów (.pdf (2,64MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-283-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za rok 2017.pdf (1,51MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-284-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.pdf (1,46MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-285-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Popielów na 2018 rok.pdf (3,79MB)
PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-286-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf (189,49KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-287-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf (323,66KB)
PDFProjekt uchwły Nr XXXIV-288-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie”.pdf (352,71KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-289-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym.pdf (364,94KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-290-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie„Z wodą za Pan brat.pdf (346,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-291-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Popielów na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf (412,57KB)
PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-292-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów..pdf (336,51KB)

PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-293-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielow oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (592,06KB)
 


Obrady sesji w dniu  17 maja  2018 r.

PDFPorządek obrad w dniu 17 maja 2018 roku.pdf (162,17KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-294-2018 w sprawie uchwalenia zmiany studium.pdf (396,13KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-295-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (683,18KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-296-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (854,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-297-2018 w sprawie uchylenia uchwały.pdf (299,50KB)
 


Obrady sesji w dniu  28 czerwca  2018 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku.pdf (482,77KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-299-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.pdf (272,21KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-300-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 207 rok.pdf (245,66KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-301-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsoldowanego bilansu Gminy Popielów za 2017 rok.pdf (1,19MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-302-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę i określenia opłat.pdf (656,79KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-303-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (763,45KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-304-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf (330,91KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-305-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej.pdf (488,64KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-306-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV-290-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SCKTiR.pdf (488,64KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf (346,47KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (3,68MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-309-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla SCKTiR na realizacje zadania współfinansowanego ze środków UE.pdf (371,61KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-310-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf (1,20MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-311-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gm.Popielów.pdf (3,47MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-312-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (365,78KB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-313-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIV-288-2018.pdf (309,87KB)
 

Obrady sesji w dniu  30 sierpnia  2018 r.

PDFPorządek obrad 30-08-2018.pdf (191,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-314-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.pdf (358,06KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-315-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf (1,12MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-316-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (4,87MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-317-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf (349,82KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-318-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (396,64KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-319-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (975,73KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII-320-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (993,49KB)

Obrady sesji w dniu  25 września 2018 r.

PDFPorządek obrad sesji.pdf (250,27KB)
 

PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-322-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf (3,17MB)
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-323-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf (357,95KB)
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-324-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego wsi w granicach administracyjnych wsi Kaniów i Kurznie.pdf (772,78KB)
PDFProjekt uchwały nr XXXVIII-325-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.pdf (869,01KB)
 

Obrady sesji w dniu  18 października 2018 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-327-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (3,93MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-328-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,12MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-329-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr III-22-2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Popielów.pdf (1,45MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-330-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zasad usytowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (287,13KB)
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)