Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Usługi turystyczne

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

 

 

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 223, poz.2268) i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).
PDFustawa o usługach turystycznych.pdf (223,50KB)

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.


Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.


Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników

pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!
Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.


WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie lub przy aktualizacji (wniosek można odebrać w Urzędzie Gminy Popielów lub pobrać z załącznika poniżej)
 2. Załączniki:

·         zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (nie dotyczy rolników)

·         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy rolników), nakaz płatniczy (dotyczy tylko rolników)

·         opis obiektu formularz

PDFZgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi.pdf (879,43KB)
PDFminimalne wymagania.pdf (1,12MB)
PDFopis obiektu.pdf (955,59KB)
PDFzgłoszenie pole namiotowe.pdf (861,87KB)

 

Informacje na temat opłat:
postępowanie nie podlega opłatom


Forma załatwienia:
Wpis do ewidencji


Przewidywany termin załatwienia:
Do 14 dni od daty otrzymania wniosku

OPŁATY:
Opłata administracyjna:
- za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł
Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.


Uwagi
1. Na terenie Gminy Popielów  ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi  Wójt Gminy.

2. Dokumentację należy złożyć:
1.W Kancelarii Wójta Gminy Popielów ul. Opolska 13  

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
o uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
o zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
o zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
o zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

PDFzgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów.pdf (416,51KB)
PDFzawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług lub zmianie rodzaju obiektu.pdf (368,55KB)
 

 Wykreślenie obiektu z ewidencji

Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

  •  przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
  •  przedsiębiorcom świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
  •  przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
  •  obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
  •  przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 
Czynności kontrolne

Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.