Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacje podstawowe
Adres:
46-090 POPIELÓW ul. Powstańców
tel. (077) 4275-710,4275-711, 4275-112
e-mail :
              
               

www: gopspopielow.internetdsl.pl


KIEROWNIK : BARBARA PIEKAREK 

Godziny pracy:
  poniedziałek, wtorek , piątek: od godz. 7:15 do godz. 15:15
środa, czwartek: od godz. 7:15 do godz. 17:15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje jej zadania w zakresie pomocy społecznej.

Do ośrodka pomocy społecznej można się zgłosić osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą potrzebującego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie został powołany na podstawie uchwały nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Popielowie z dnia 28 lutego1990r.
Jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Wójtowi Gminy Popielów, jego siedzibą jest budynek Domu Nauczyciela w Popielowie, a terenem działania są sołectwa gminy.

W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

•    Kierownik
•    Główna  Księgowa
•    Referent ds. rachuby płac
•    Pracownicy socjalni
•    Specjaliści ds. świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego


Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
4. prace socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodziną w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)

Zadania zlecone gminie obejmują:

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
• wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych
• opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
• świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych,
• organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
• zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
• utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Zadania własne gminy to:

• prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
• przyznawanie pomocy rzeczowej,
• przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
• przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
• prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej w tym dożywianie dzieci w szkołach
• udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
• świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
• przydzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
• sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
• zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań własnych
• udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

KRYTERIUM DOCHODOWE – określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza:
- na osobę samotnie gospodarującą –477,00 zł
- na osobę w rodzinie – 351,00 zł

W wyjątkowych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

KRYTERIUM DYSFUNKCJI – okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
   wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacjikryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej danej rodziny.
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyraża zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik GOPS może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika GOPS w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

REJONY DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH GOPS W POPIELOWIE

I rejon – ZUZANNA  PRODLIK
Kurznie 503 mieszkańców
Kuźnica Katowska 148 mieszkańców
Nowe Siołkowice 421 mieszkańców
Popielowska Kolonia 133 mieszkańców
Stare Kolnie 222 mieszkańców
RAZEM 1427 mieszkańców

II rejon – LIDIA WOSCH
Stobrawa 475 mieszkańców
Stare Siołkowice 2053 mieszkańców
RAZEM 2439 mieszkańców

III rejon – BARBARA MIKA
Popielów 2256 mieszkańców
Lubienia 386 mieszkańców
RAZEM 2642 mieszkańców

IV rejon – PIOTR SZAFRAŃSKI
Karłowice 1298 mieszkańców
Rybna 274 mieszkańców
Kaniów 321 mieszkańców
RAZEM 1893 mieszkańców