Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH

DANE TELEADRESOWE


Publiczna Szkoła Podstawowa
46-037 Karłowice ul.Kolejowa 9
tel 077/ 4697-237

www.pspkarlowice.pl/


e-mail :
              Dyrektor Szkoły  ELŻBIETA GÓRKA

Publiczna Szkoła w roku 2003 obchodziła swoje 40-lecie.
Do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości Kurznie ,Kuźnica Katowska i Karłowice.


Karłowice-szkoła.JPG


Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi szeroki wachlarz zajęć nadobowiązkowych, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie.
Placówka nasza promuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez różnego rodzaju zajęcia typu kółka zaintersowań: polonistyczne, historyczne, teatralne, informatyczne, czytelniczo-medialne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, gry i zabawy, SKS, gimnastyka korekcyjna oraz zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki .
Placówka może się poszczycić gabinetem logopedycznym, który obejmuje wszechstronną pomocą uczniów z dysfunkcjami logopedycznymi.
Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego.
Dzięki pomocy Rady Rodziców,Rady Pedagogicznej, Wójta Gminy i Radzie Sołeckiej zaadaptowano pomieszczenia oraz pozyskano środki na pełne wyposażenie pracowni komputerowej wraz z siecią internetową, tworząc jednocześnie odrębne pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym do dyspozycji nauczycieli.
Pracownia komputerowa dysponuje komfortowymi warunkami do pracy przy 10 stanowiskach komputerowych .

sala komputerowa w PSP w Karłowicach.jpg

Niewątpliwym atutem szkoły jest fakt, iż nadal pracuje świetlica szkolna oraz stołówka, której koszty funkcjonowania pokrywa organ prowadzący -Urząd Gminy.
Dzięki staraniom i pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w placówce świetlica socjoterapeutyczna, w której zajęcia przyczyniają się do pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów, otwarcia na problemy innych oraz samoakceptacji.
Kolejnym naszym sukcesem jest nawiązanie partnerskich stosunków z trzema niemieckimi placówkami szkolnymi w ramach integracji europejskiej.
Tradycją szkoły stały się cykliczne spotkania opłatkowe przyszłych absolwentów szkoły.
Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości rodziców naszego lokalnego środowiska do tradycji szkolnej weszła również organizacja festynów środowiskowych promujących dorobek szkoły, umiejętności uczniów, promocję lokalnych twórców ludowych, młodych talentów, zespołów folklorystycznych z uwzględnieniem zdrowego stylu życia, pozbawionego wszelkich uzależnień.
Wszelkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze, ujmujące spotkania z osobami zasłużonymi dla środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami, władzami lokalnymi, zmierzają do ukształtowania kompetentnego absolwenta posługującego się techniką komputerową, językami obcymi, który będzie świadomie i aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym, wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.

 
Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2004
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  13-01-2004 15:16
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  05-01-2018 09:53
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 5842
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl