Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KARŁOWICACH

DANE TELEADRESOWE


Publiczna Szkoła Podstawowa
46-037 Karłowice ul.Kolejowa 9
tel 077/ 4697-237

www.pspkarlowice.pl/


e-mail :
              Dyrektor Szkoły  ELŻBIETA GÓRKA

Publiczna Szkoła w roku 2003 obchodziła swoje 40-lecie.
Do szkoły uczęszczają uczniowie z miejscowości Kurznie ,Kuźnica Katowska i Karłowice.


Karłowice-szkoła.JPG


Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła prowadzi szeroki wachlarz zajęć nadobowiązkowych, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani uczniowie.
Placówka nasza promuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez różnego rodzaju zajęcia typu kółka zaintersowań: polonistyczne, historyczne, teatralne, informatyczne, czytelniczo-medialne, językowe, korekcyjno-kompensacyjne, gry i zabawy, SKS, gimnastyka korekcyjna oraz zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki .
Placówka może się poszczycić gabinetem logopedycznym, który obejmuje wszechstronną pomocą uczniów z dysfunkcjami logopedycznymi.
Uczniowie mają również możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego.
Dzięki pomocy Rady Rodziców,Rady Pedagogicznej, Wójta Gminy i Radzie Sołeckiej zaadaptowano pomieszczenia oraz pozyskano środki na pełne wyposażenie pracowni komputerowej wraz z siecią internetową, tworząc jednocześnie odrębne pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym do dyspozycji nauczycieli.
Pracownia komputerowa dysponuje komfortowymi warunkami do pracy przy 10 stanowiskach komputerowych .

sala komputerowa w PSP w Karłowicach.jpg

Niewątpliwym atutem szkoły jest fakt, iż nadal pracuje świetlica szkolna oraz stołówka, której koszty funkcjonowania pokrywa organ prowadzący -Urząd Gminy.
Dzięki staraniom i pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w placówce świetlica socjoterapeutyczna, w której zajęcia przyczyniają się do pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów, otwarcia na problemy innych oraz samoakceptacji.
Kolejnym naszym sukcesem jest nawiązanie partnerskich stosunków z trzema niemieckimi placówkami szkolnymi w ramach integracji europejskiej.
Tradycją szkoły stały się cykliczne spotkania opłatkowe przyszłych absolwentów szkoły.
Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości rodziców naszego lokalnego środowiska do tradycji szkolnej weszła również organizacja festynów środowiskowych promujących dorobek szkoły, umiejętności uczniów, promocję lokalnych twórców ludowych, młodych talentów, zespołów folklorystycznych z uwzględnieniem zdrowego stylu życia, pozbawionego wszelkich uzależnień.
Wszelkie nasze działania dydaktyczno-wychowawcze, ujmujące spotkania z osobami zasłużonymi dla środowiska lokalnego, współpraca z organizacjami, władzami lokalnymi, zmierzają do ukształtowania kompetentnego absolwenta posługującego się techniką komputerową, językami obcymi, który będzie świadomie i aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym, wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.