Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEDSZKOLA

 

Na terenie gminy działają 3 placówki przedszkolne
Przedszkola to instytucje publiczne , sprawujące opiekę wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dla których organem prowadzącym jest gmina Popielów .
Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. Przedszkola to jednostki organizacyjne finansowane ze środków budżetu gminy.


1. Przedszkole Publiczne
46-090 Popielów
ul. Powstańców Śl 26

Dyrektor Placówki: Sylwia Luszczyk

tel.: 77 46 92 133
czynne w godz. 6.30-16.30
e-mail:
BIP: bip.pppopielow.pl

2. Przedszkole Publiczne                                                    
46-083 Stare Siołkowice
ul. Piastowska 15

p.o. Dyrektora Placówki: Beata Kołodziej 

tel.: 77 46 92 149
czynne 6.30-16.00 
e-mail:
BIP: bip.ppsiolkowice.pl

3. Przedszkole Publiczne
46-037 Karłowice
ul. Młyńska 1

Dyrektor Placówki: Marta Cierpisz

tel.: 77 46 97 167
czynne 7.00-16.00
e-mail:
BIP: bip.ppkarlowice.pl
Działalnością poszczególnych przedszkoli kieruje Dyrektor, który:

-kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
-sprawuje nadzór pedagogiczny,
-sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
-dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
-wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków , wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres 1 roku.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora placówki do 30 kwietnia każdego roku, który podlega zatwierdzeniu przez Kuratora i Wójta Gminy.
Szczegółowa struktura organizacyjna danej placówki oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów zawarte są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy:
-prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
-umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole
-zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa ,prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
-udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
-zapewnienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


Zapraszamy, przyjdź, zobacz !

W naszych placówkach przedszkolnych dzieci spędzają bardzo ciekawie czas. Estetycznie urządzone sale zapraszają do zabawy i nauki . Różnorodność kolorowych atrakcyjnych zabawek stwarza wiele możliwości .
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna.