Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁY RADY GMINY 2019 ROK

Uchwały z obrad sesji 31 stycznia 2019 roku

PDFUchwała Nr V-21-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr V-22-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr V-23-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr V-24-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf
PDFUchwała Nr V-25-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr V-26-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr V-26-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31-01-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 28 lutego 2019 roku

PDFUchwała Nr VI-27-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała Nr VI-28-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie finansowania w 2019 r. opieki żłobkowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-29-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie finansowania w 2019 r. opieki żłobkowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr VI-31-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VI-32-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 28 marca 2019 roku

PDFUchwała Nr VII-33-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr VII-34-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFUchwała Nr VII-35-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VII-36-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr VII-37-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 25 kwietnia 2019 roku

PDFUchwała Nr VIII-38-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-39-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarząd.pdf
PDFUchwała Nr VIII-40-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-41-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finans. Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-42-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-43-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr VIII-44-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy na realizację zadań ochrony powietrza.pdf
PDFUchwała Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.pdf
PDFUchwała Nr VIII-46-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw, promocji inicjatyw.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 30 maja 2019 roku

PDFUchwała Nr IX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych.pdf
PDFUchwała Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf
PDFUchwała Nr IX-49-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12.pdf
PDFUchwała Nr IX-50-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 27 czerwca 2019 roku

PDFUchwała Nr X-51-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr X-52-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwała Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach na prace konsrwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf
PDFUchwała Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf
PDFUchwała Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf
PDFUchwała Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf
PDFUchwała Nr X-61-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 17 lipca 2019 roku

PDFUchwała Nr XI-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XI-64-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr XI-65-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XI-66-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  05-02-2019 14:31
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  18-07-2019 11:03
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 488
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×