Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał kadencji 2018-2023

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 listopada 2018
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-3-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-4-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-5-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-6-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-7-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf
PDFPropozycje stawek podatków na rok 2019.pdf
PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2018.pdf

 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 13 grudnia 2018

PDFProjekt uchwały Nr III-8-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-9-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV-289-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-11-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-12-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-13-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produk.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-14-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-15-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf

 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 grudnia 2018

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-16-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-17-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-18-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-20-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf

 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 31 stycznia 2019

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23-05-2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-23-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publ.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-26-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 lutego 2019

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-27-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-28-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-29-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-30-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-31-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 marca 2019

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-33-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierz.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-34-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-35-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf
PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-37-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 25 kwietnia 2019

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-38-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-39-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-40-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-41-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-42-2019 z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-43-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-44-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-45-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-46-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 maja 2019

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-47-2019 z dnia 30-05.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-48-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-49-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-50-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 czerwca 2019

PDFProjekt uchwały Nr X-51-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-52-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr X-54-2019 - Bilans skonsolidowany.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-61-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji.pdf

 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 17 lipca 2019

PDFProjekt uchwały Nr XI-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-64-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-65-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XI-66-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 sierpnia 2019

PDFProjekt uchwały Nr XII-67-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat w czasie przekraczającym.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-68-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-69-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpianie do realizacji mikroprojektu partnerskiego Společná historie = společná budoucnost.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-70-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu Kultura ponad granicami.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości - szkoły w Starych Siołkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-73-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-159-2012 z dnia 28-11-2012 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek nauczycielom dodatków.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XII-75-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów wobec których nie ma obowiązku bezpłatnego transportu.pdf
 

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 26 września 2019

PDFProjekt uchwały Nr XIII-76-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-77-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-78-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-79-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-80-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-81-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-82-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-83-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2018
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  30-11-2018 07:13
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  19-09-2019 16:07
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 2407
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×