Urząd Gminy w Popielowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023

Na dzień 27 sierpnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków za I półrocze 2019 r. oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w tym zakresie,

2. stan przygotowania wybranych szkół i przedszkoli do roku szkolnego.


Na dzień 17 lipca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 15 lipca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 27 czerwca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 czerwca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, które były prowadzone w 2018 roku;

2. analiza wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.


W dniu 17 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. działalność OSP - wydatki na zadania bieżące;

2. planowane formy wypoczynku letniego i zajęć dla dzieci, w tym finansowanie.


Na dzień 30 maja 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie wniosków nr 11 i 12, złożonych w dniu 10 maja 2019 r.


W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie sprawozdania:
- z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- z wykonania planów finansowych jednostek,
- informacji o stanie mienia gminy;

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta gminy za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. czynszów, zaległości najemców i podejmowane działania w celu niwelacji zadłużenia;

2. Kontrola rozliczeń dotacji przyznanych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy. Analiza ściągalności opłat za wywóz odpadów i koszty związane z gosp. odpadami;

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących za 2018 rok, w tym:
- informacja nt. zatrudnienia w roku szkolnym 2019/20,
- planowane zmiany organizacyjne w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjum.


Na dzień 25 kwietnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 kwietnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat zaległości podatkowych za 2018 rok, w tym:
- ilość dłużników,
- kwota zadłużenia,
- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

2. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

3. Poziom zadłużenia Gminy (kredyty, zobowiązania, pożyczki).


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Koszty zimowego utrzymania dróg za sezon 2018/2019


W dniu 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok

2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok


Na dzień 28 marca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 13 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za 2018 rok
oraz plany na 2019 rok

2. Informacja o stanie świetlic wiejskich, oferty zajęć, analiza kosztów utrzymania i wpływów
z wynajmu świetlic w roku 2018

3. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r. oraz przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok oraz plany na 2019.

2. Oświetlenie uliczne:

- zakup lamp solarnych w 2018 roku, plan zakupów na 2019 rok

- koszty oświetlenia ulicznego (energia i eksploatacja) za 2018 rok


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań realizowanych w 2018 roku

2. Wydatki Funduszu Sołeckiego oraz sposób ich wykorzystania w roku 2018


Na dzień 28 lutego 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 lutego 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 14.20 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie petycji nr 1/2019.

Wpływające petycje


Na dzień 31 stycznia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 29 stycznia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 28 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 13 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 6 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 30 listopada 2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30 listopada 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Komisarz Wyborczy postanowieniem PDFPostanowienie z dnia 5.11.2018.pdf  zwołał I obrady sesji  Rady Gminy Popielów na dzień  23 listopada 2018 roku  ustalając porządek obrad   PDFPorządek.pdf

Początek obrad godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala narad)

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2018
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  22-11-2018 11:34
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  20-08-2019 15:49
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 811
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×