Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie  Wójta Gminy o naborze kandydatów  na  wolne  stanowisko urzędnicze  ds.Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w   Urzędzie Gminy
PDFOgłoszenie.pdf
DOCKwestionariusz osobowy.doc

Ogłoszenie  Wójta Gminy o naborze kandydatów  na stanowisko urzędnicze -ds.podatków i opłat w Referacie Finansowym  Urzędu Gminy
DOCKwestionariusz osobowy.doc
PDFOgłoszenie o naborze.pdf
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

 

Ogłoszenie wyników etapu gminnego konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w gimnazjum z terenu gminy Popielów w roku szkolnym 2018/2019

PDFProtokół z dnia 21.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.pdf
PDFProtokół z dnia 18.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 14.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.pdf
PDFProtokół z dnia 15.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.pdf
PDFProtokół z dnia 17.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.pdf
PDFProtokół z dnia 22.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.pdf
PDFProtokół z dnia 23.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 24.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 25.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.pdf
 

Ogłoszenie wyników etapu gminnego konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych z terenu gminy Popielów w roku szkolnym 2018/2019

PDFProtokół z dnia 09.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.pdf
PDFProtokół z dnia 07.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 08.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 10.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.pdf
PDFProtokół z dnia 11.01.2019 r. z zawodów gminnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.pdf
 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-583-2018 z dnia 9-07-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GBP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-584-2018 z dnia 9-07-2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.pdf

DOCkwestionariusz dla kandydata ubiegajacego się o zatrudnienie.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-594-2018 z dnia 27-07-2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf
 


Zatwierdzone taryfy na wodę i ścieki dla gminy Popielów na okres 23.06.2018 - 22.06.2021 w Gminie Popielów

W związku z wejściem w życie od 01.01.2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017  Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) regulującej gospodarowanie wodami, PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Popielów, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Cena za odbiór ścieków spada, dzięki działaniom podejmowanym przez Gminę Popielów, polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców.

Dotychczasowa cena za odbiór ścieków wynosi 7,23 zł. netto za 1m3  (7,81 zł brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 7,14 zł. netto za 1 m3 (7,71 zł. brutto). Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Popielów do ceny ścieków w wysokości 1,23 zł. cena będzie wynosiła 5,91 zł netto za 1 m (6,38 zł. brutto).

Dopłaty będą obowiązywały do końca 2018 r. W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy.

Cena za dostarczenie wody nieznacznie wzrośnie ze względu na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca na Spółkę obowiązek naliczenia w taryfie opłaty za pobór wód.

Dotychczasowa cena za dostarczenie wody  dla mieszkańców gminy wynosi 2,22 zł netto za 1 m3 (2,40 zł. brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 2,31 zł. netto za 1 m3, (2,49 zł brutto).

PDFtaryfa-dla-gminy-popielow.pdf
PDFpopielow-decyzja-glret07071372018.pdfOgłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-575-2018 z dnia 19-06-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP w Popielowie.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-575-2018 z dnia 19-06-2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-585-2018 z dnia 9-07-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Popielowie.pdf
 


Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Zgodnie z wymienionymi przepisami w Urzędzie Gminy w Popielowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  funkcję tę pełni: NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole

Kontakt listowny: Urząd Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e mail: iod@netkoncept.com


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2018,
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020. Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2018.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-564-2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjeę programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-576-2018 z dnia 21-06-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Polityki zdrowotnej w roku 2018.pdf
 


 

tabelka.jpeg

Projekt partnerski "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że

Gmina Popielów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Na podstawie przygotowanych i przeprowadzonych przez ośrodki wychowania przedszkolnego diagnoz wskazano dwa główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. Ponadto zmiana ustawy o systemie oświaty intensyfikuje potrzeby zwiększenia liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego jak i wydłużenia czasu pracy placówek. Projekt pozwoli na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego
i zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich.

Liderem projektu jest Miasto Opole.

                                                                                                         

 

Ogłoszenie wyników etapu gminnego konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych z terenu gminy Popielów

PDFOgłoszenie.pdf
 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości -lokal użytkowy przeznaczonej do użyczenia w Starych Siołkowicach ul.Michała 55

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2018 z dnia 29-01-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
 

Poniżej podaje się   do publicznej wiadomości  informacje dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych  szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019  ( termin podania informacji do publicznej wiadomości 26.01.2018 )
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-517-2018 z dnia 25-01-2018 w sprawie określenia terminów postepowania rekrytacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDFzałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkól podstawowych.pdf

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych :

 1. Przedszkole Publiczne w Popielowie, tel. 77 4 692 133
 2. Przedszkole Publiczne w Karłowicach, tel. 77 4 697 167
 3. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 149
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 77 4 692 026
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach 77 4 697 237
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 77 4 694 506

 PDFInformacja dla mieszkańców zmienionych nazw ulic w Popielowie Stobrawie i Starych Kolniach.pdf

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert , którego przedmiotem  jest wybór  dziennych  opiekunów  sprawujących  opiekę  nad dziećmi  do lat 3 na terenie gminy Popielów
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf

RTFwzor_oferty.rtf


Ogłoszenie o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  lub bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-419-2017 z dnia 21-06-2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub bezposredniego zawarcia umowy.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,

PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017
PDFWzór oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf


 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.

Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2017.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFWzór oferty.pdf

PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-420-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2003
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  04-11-2003 12:58
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  19-02-2019 12:59
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 6665
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×